Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 2on trimestre Ajuntament de Vilademuls Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei de Prevenció de la Dependència Fem Companyia 3.620,06 € 3.620,06 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Serra de Daró Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Taller de memòria 989,31 € 989,31 €
2022 2on trimestre Fundació Vilagran Maristany Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Teràpia amb dansa. Equinoteràpia- Teràpia amb cavalls. 4.546,08 € 4.546,08 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Santa Pau Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Som Joves ODS de Santa Pau 2.496,11 € 2.496,11 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Cadaqués Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Accions de prevenció i actuació en relació a la promoció de la salut i activitats de lleure 547,93 € 547,93 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Garriguella Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitats dirigides al públic adult per fomentar diferents habilitats i foment de la interacció social dels joves 6.499,78 € 5.947,88 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Sant Pere Pescador Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei de vigilància, salvament, seguretat i socorrisme, per totes les platges del terme municipal de Sant Pere Pescador 25.293,38 € 16.914,23 €
2022 2on trimestre Associació SOS Baniko Ismaila Basse Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Millora de l'activitat agrícola a Baniko Ismaila, Gàmbia 6.158,80 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Jafre Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Taller de memòria 1.364,49 € 1.364,49 €
2022 2on trimestre Associació cultural per a la cooperació al desenvolupament Azahara Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Programa de seguiment educatiu mitjançant parades de bus intel·ligents i transport escolar a la comuna rural de Beni Darkoul (Marroc) 7.172,10 € 7.172,10 €

Pàgines

CSV