Subvencions

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2on trimestre Unió de Pagesos de Catalunya Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Aportació de productes frescos i de proximitat als col·lectius més desafavorits i foment de l'envelliment actiu 15.000,00 €
2on trimestre Fundació Autisme Mas Casadevall, F. P. Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre INVERSIO I MILLORA FAMC 1.876,11 €
2on trimestre Associació Educativa Vall del Terri Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adequació instal·lació elèctrica 1.266,46 €
2on trimestre Ajuntament de Llambilles Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre ADQUISICIÓ DE MATERIAL MÈDIC(CAMILLA ELECTRICA, TERMOMETRE SENSE CONTACTE I CADIRA DE RODES PLEGABLE). 786,50 €
2on trimestre Ajuntament de Lladó Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre TALLER DE MEMÒRIA 1.123,11 €
2on trimestre Ajuntament de Castellfollit de la Roca Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Taller de memòria i classes gimnàstica 932,18 €
2on trimestre Fundació Vilagran Maristany Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Guanyem mobilitat Fundació Vimar 1.596,43 €
2on trimestre Ajuntament d'Hostalric Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Taller d'acompanyament a la gent gran 1.173,03 €
2on trimestre Ajuntament de Riudaura Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre 2 FONENDO LITTMANN CLASSIC III NEGRE. TENSIÒMETRE OMRON M3 CONFORT. OTOSCILLO PROFESSIONAL MULIMED. KIT ACTUALITZACIO P/OTOSCILLO. 481,08 €
2on trimestre Associació pel Desenvolupament del Riu Senegal Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Establiment d'un perímetre de regadiu comunitari liderat pel grup mixt del poble de Thillé Boubacar 5.841,75 €