Subvencions

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2on trimestre Ajuntament d'Espolla Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició d’un espiròmetre, un tensiòmetre i una xeringa de calibració. Adquisició d’una cadira giratòria amb rodes. 1.098,39 €
2on trimestre Ajuntament de Sant Aniol de Finestres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Bàscula romana. Taula de massatge. Tensiòmetre. 426,22 €
2on trimestre Ajuntament de Maçanet de la Selva Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre SERVEI D'ATENCIÓ, ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT SOCIOEMOCIONAL I TALLERS DE GESTIÓ EMOCIONAL 7.799,40 €
2on trimestre Ajuntament de Fontcoberta Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei de Prevenció de la Dependència Fem Companyia 6.239,52 €
2on trimestre Ajuntament de Terrades Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Camilla d'exploració i reconeixement 747,89 €
2on trimestre Fundació Roses contra el càncer Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adaptació Sala Fisioteràpia i reiki de la Fundació 234,52 €
2on trimestre Ajuntament de Santa Pau Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Instal·lació d'un regulador i un variador per millorar i fer més eficient equips climatització del CAP. Plafons de cartelleres informatives. 1.143,83 €
2on trimestre Ajuntament d'El Port de la Selva Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició de material sanitari no fungible. 659,90 €
2on trimestre Ajuntament de Canet d'Adri Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Millores parcials en el sistema d'ACS del pavelló, referent a la modificació dels retorns d'ACS als vestuaris i en la escomesa, per reduir el risc de transmissió de legionel·la 12.479,94 €
2on trimestre Ajuntament de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei municipal de Teleassistència 65.000,00 €