Subvencions

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2on trimestre Ajuntament de Cadaqués Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre D'ACTIVITAT FÍSICA PER LA MILLORA DE L'ESTIL DE VIDA DE LA GENT GRAN 673,87 €
2on trimestre Associació Canaan - Pla de l'Estany Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre ADEQUANT ESPAIS ( IV PART ) 1.876,11 €
2on trimestre Ajuntament de La Cellera de Ter Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre La Tribu + 1.497,49 €
2on trimestre Ajuntament de Palau-sator Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Subministre de mobiliari. Subministre de material mèdic. 528,95 €
2on trimestre Ajuntament de Cadaqués Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Millora en la instal·lació d'aigua calenta sanitària de l'Institut-Escola Caritat Serinyana - Cap de Creus 4.944,25 €
2on trimestre Fundació Privada Drissa Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Xarxa Salut Mental Bluefields 6.342,47 €
2on trimestre Ajuntament de Crespià Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició i instal·lació de dues taules de reconeixement elèctrica de dos cossos amb respatller articulat per a ús metge. 1.143,83 €
2on trimestre Ajuntament de Sant Mori Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Gimnàstica de manteniment per a la gent gran 1.796,98 €
2on trimestre Ajuntament d'El Far d'Empordà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre ELECTROCARDIOGRAF CUSTO CARDIO 300 BT-A 1.143,83 €
2on trimestre ASSOCIACIÓ GIRONINA DE PARKINSON Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre adequació dels espais als usuaris 925,16 €