Subvencions

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2on trimestre APA DEL CENTRO PUBLICO DE EDUCACION ESPECIAL PALAU Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte de Casals 2023 12.000,00 €
2on trimestre Ajuntament de Bolvir Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Aquagym 786,18 €
2on trimestre Ajuntament de Riells i Viabrea Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Tallers de la memòria + programa de prevenció de les addiccions 2.183,83 €
2on trimestre Ajuntament de La Selva de Mar Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Taula despatx i cadires sala d'espera. 758,89 €
2on trimestre Ajuntament de Pals Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre ACTIVA'T I GAUDEIX PLUS65 5.630,82 €
2on trimestre Ajuntament de Palafrugell Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Modernització de mobiliari a diferents locals de l'Àrea de Benestar Social i Ciutadania 743,73 €
2on trimestre Ajuntament de Santa Pau Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Objectiu Santa Pau Jove 2.296,14 €
2on trimestre Ajuntament de Sant Gregori Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Pm07: Projecte Millora condicions i estils de vida Sant Gregori 2023 5.927,55 €
2on trimestre Ajuntament de Vallfogona de Ripollès Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre MOBILIARI CONSULTORI MEDIC. 239,54 €
2on trimestre Associació Pata Emergent Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte de millora d’un hort comunitari al municipi de Pata (Senegal) 5.841,75 €