Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 3er trimestre Ajuntament de Ger Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adequació de les instal·lacions d'aigua calenta i freda sanitària de les dutxes de la pista poliesportiva, per reduir el risc de transmissió de legionel·la 1.641,64 € 1.641,64 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Figueres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Pla Integral de lluita contra les plagues urbanes de Figueres. 86.888,77 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre DESRATITZACIÓ I DESINFECCIÓ ESCOLA. DESRATITZACIO PAVELLO. TRACTAMENT PROCESSIONARIA. TRACTAMENT MOSQUIT TIGRE. 2.725,68 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Maçanet de Cabrenys Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre socorrisme a les piscines municipals Pt15 2022 1.579,14 € 1.579,14 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Castellfollit de la Roca Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Altres actuacions per assegurar la salubritat de les instal·lacions municipals. 4.851,72 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Besalú Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Aula d'adults i Gent gran de Besalú 1.919,29 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Serra de Daró Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre CONTROL ROSSEGADORS. CONTROL AUS. CONTROL INSECTES I MOSQUIT TIGRE. 9.667,54 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Cruïlles, Monells i St Sadurní de l'Heura Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Tractament plagues urbanes. 2.765,24 €
2022 3er trimestre Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa Entitat privada amb ànim de lucre Adequació de l'accessibilitat i creació d'espais en l'interior d'un bosc 25.000,00 € 25.000,00 €
2022 3er trimestre Fundació Privada Els Joncs Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre CEE Mare de Déu del Carme 12.378,24 €

Pàgines

CSV