Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 2on trimestre Associació de Cooperació pel Desenvolupament de Bantandicori Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Contribuïr a garantir la seguretat alimentaria de la CR de Kandia, amb la construcció de pous d'aigua potable i la creació de zones d'horta potable, l'agricultura sostenible i l'apoderament de la dona d'aquesta comunitat 6.527,27 € 6.527,27 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Castell-Platja d'Aro Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adequació instal·lacions ACS del Camp Municipal de Futbol per reduir el risc de transmissió legionel·losis 5.997,92 € 5.997,92 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Besalú Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitats de promoció de la salut 2021-2022 5.479,26 € 5.479,26 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Sant Gregori Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Modificació instal·lació ACS del pavelló municipal 2.931,00 € 2.931,00 €
2022 2on trimestre Fundació Privada Resilis Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte infància en risc - Prevenció de la malnutrició infantil a Guatemala 6.987,87 € 6.987,87 €
2022 2on trimestre APA DEL CENTRO PUBLICO DE EDUCACION ESPECIAL PALAU Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre CASAL D'ESTIU 2022 12.000,00 € 10.047,37 €
2022 2on trimestre Consorci d'Acció Social de la Garrotxa Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Inversions Consorci Acció Social de la Garrotxa 3.737,76 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Pals Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activa't i gaudeix Plus65 5.440,60 € 4.380,83 €
2022 2on trimestre Associació de Bokke Dialloube Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Construcció d'un allotjament per la llevadora del centre mèdic 6.250,92 € 6.250,92 €
2022 2on trimestre Associació Catalana Parkinson Blanes i Comarca La Selva (ACAPBlanes) Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Intervenció per la millora de la millora física en la malaltia de Parkinson i altres malalties neurodegeneratives. 3.367,47 € 3.367,47 €

Pàgines

CSV