Subvencions

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2on trimestre Ajuntament de Sant Pere Pescador Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre ADECUACIÓ ESPAI SOCIAL PER JOVES 4.022,40 €
2on trimestre Ajuntament de Masarac Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisicio d'electrocardiograf, 2 tensiometres i un pulsoximetre. 1.143,83 €
2on trimestre Ajuntament de Garrigàs Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Programa d'atenció i prevenció a la dependència, Espai Jove i CAU 5.927,55 €
2on trimestre Amics de Boulembou, Senegal Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte per realitzar ecografies obstètriques al Poste de Santé de MBoulembou 6.008,66 €
2on trimestre Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre BITO Recipiente apilable reutilizable con tapa abatible. EUROKRAFT basic Armario guardarropa en Z. Silla giratoria de trabajo Meychair. Brazos Meychair. Telèfon. 501,06 €
2on trimestre Consorci Sant Gregori Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Obres rehabilitació Centre d'atenció especialitzada (CAE) 646,46 €
2on trimestre Federació Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Enfortiment de la dinàmica solidària i la cooperació a les comarques gironines 15.000,00 €
2on trimestre Ajuntament de Bellcaire d'Empordà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre ACTIVITATS DE PROMOCIÓ D'HÀBITS I VIDA SALUDABLE 5.927,55 €
2on trimestre Ajuntament de Viladamat Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre DINAMITZACIO DE LA GENT GRAN 4.492,46 €
2on trimestre Ajuntament de Cabanes Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre COMPRA DE MATERIAL MÈDIC 893,11 €