Subvencions

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2on trimestre ONG Dagua Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Dret al benestar físic i psicosocial de 120 nens, nenes i adolescents de la comuna 3 d'escassos recursos econòmics o en situació d'orfandat. Proporcionar complement alimentari, jornades mèdiques i incentivar els valors a través de l'art, la cul. i l'esp. 6.259,02 €
2on trimestre Ajuntament de Breda Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Tallers per la millora i el benestar de la gent gran 5.927,55 €
2on trimestre Ajuntament de Palol de Revardit Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei de prevenció a la dependència Fem Companyia i gimnàstica de manteniment per a la gent gran 3.755,41 €
2on trimestre Ajuntament de Verges Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre TALLER DE FEINA 2023 3.369,34 €
2on trimestre Ajuntament de Palafrugell Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte de promoció de la salut-Punt Jove de Salut 6.239,52 €
2on trimestre Ajuntament d'Urús Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Urús activa't amb salut 3.959,84 €
2on trimestre Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre FONENDO LITTMANN CLASSIC III NEGRO. TENSIOMETRO OMRON M3 COMFORT. OTOSCOPIO E-SCOPE 2,7V BLANCO EN BOLSA. CABLE DESFIBRILACION / MARCAPASOS. 483,55 €
2on trimestre Fundació Privada Astres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Mobiliari Llar Residencia Santa Coloma 878,02 €
2on trimestre Ajuntament de Vilabertran Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre ESPIROMETRE DATOSPIR AIRA D. TERMOMETRE TESTO SAVERIS I SONDA NTC AMB CABLE PLA. Nova placa d'instal·lació de bomba de calor. 1.143,83 €
2on trimestre Ajuntament d'Anglès Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Canvi d'unitats de Climatització al Centre de Dia 4.022,40 €