Subvencions

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2on trimestre Ajuntament de Besalú Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitats de promoció de la salut 2022-2023 4.492,46 €
2on trimestre Ajuntament de Maçanet de Cabrenys Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Equipament mèdic. Cadires espera. Destructors papers. Suros receptes. Paraigüer. 354,20 €
2on trimestre Ajuntament de Montagut i Oix Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre CADIRES. MATERIAL SANITARI NO FUNGIBLE. MATERIAL SANITARI NO FUNGIBLE. EQUIPAMENT INFORMÀTIC - IMPRESSORA. 766,68 €
2on trimestre Ajuntament de Bàscara Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions de millora en el sistema d'aigua sanitària del pavelló de Bàscara, per passar d'alt risc a baix risc i reduir el risc de transmissió de legionel·la 20.000,00 €
2on trimestre Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Compra electrocardiograf amb carro. 1.143,83 €
2on trimestre Ajuntament de La Vall d'en Bas Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Pala laringo metlica desch. C/10 N1 / N2 / N3 / N4. Mango laringo F.O. arandela verda. Otosillo profesional multimed. Kit actualizacion P/otorillo con 100 unid irrigadores. Tensiometro omron M3 comfort. Fonendo Littmann classic III. 665,54 €
2on trimestre Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Gimnàstica de manteniment 1.123,11 €
2on trimestre Ajuntament de Llambilles Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitats per a la promoció de la salut a Llambilles 2023-2024 5.640,53 €
2on trimestre Ajuntament de La Tallada d'Empordà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre A LA TALLADA D’EMPORDÀ, ENS ACTIVEM PER A LA MILLORA DE LES CONDICIONS I ESTILS DE VIDA PER AVANÇAR EN SALUT I BENESTAR! 5.927,55 €
2on trimestre Ajuntament de Serinyà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Llitera i dermatoscopi. Desfibril·lador portàtil amb bateria addicional. Cadira d'oficina per consulta. 1.023,67 €