Subvencions

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2on trimestre Ajuntament de Sant Joan de Mollet Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Taula work i buc 3 calaixos. Electrocardiògraf Beneheart R3. 773,36 €
2on trimestre Associació Família i Salut Mental de Girona i comarques Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre EQUIPAMENT PELS CLUBS SOCIALS 195,31 €
2on trimestre Ajuntament de Siurana d'Empordà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Equipament pel consultori: dermatoscopi, tensiometre, cadira de rodes, destructora de paper. 298,57 €
2on trimestre Ajuntament de Navata Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitats de promoció de la salut dirigides a persones adultes i de la tercera edat 3.080,66 €
2on trimestre Ajuntament de Madremanya Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Fem salut, fem poble! 672,37 €
2on trimestre Ajuntament de Vilanant Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició de material médic. Adquisició mobiliari. 1.143,83 €
2on trimestre FUNDACIO ACCIO SOCIAL INFANCIA Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Cases d’Infants Girona, Lloret i Blanes 1.688,50 €
2on trimestre Ajuntament de Pau Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició cadires. Adquisició llitera elèctrica + suport bobina paper. 907,28 €
2on trimestre Ajuntament de La Bisbal d'Empordà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre PROJECTE XARXA ACTIVA. Activitats per la garantia, foment i promoció del benestar. 7.799,40 €
2on trimestre Ajuntament de Campllong Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Reforma de les instal·lacions de producció i distribució d'aigua calenta sanitària al pavelló polivalent de Campllong per adaptar-la a la normativa de la legionel·losi 10.999,31 €