Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 3er trimestre Ajuntament de La Tallada d'Empordà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre CONTROL MOSQUIT TIGRE. DESRATITZACIO PISCINA. DESRATITZACIO I DESINFECCIO EMPORDANET. DESRATITZACIO MUNCIPI DE LA TALLADA. 6.439,60 €
2022 3er trimestre Ajuntament d'Hostalric Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre socorrisme a les piscines municipals Pt15 2022 3.501,42 € 2.995,35 €
2022 3er trimestre INTEGRA, Associació de Discapacitats Intel·lectuals Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Centre d'Educació Especial Joan XXIII 12.378,24 €
2022 3er trimestre Associació cultural per a la cooperació al desenvolupament Azahara Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte d’inclusió sociolaboral per a joves migrants. 19.972,00 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Tossa de Mar Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Control de gavians any 2022 i 2023. Control de coloms 2022 i 2023. Desinsectació i desratització equipaments municipals 2022 i 2023. Accions contra el mosquit tigre 2022 i 2023. Actuacions contra la vespa velutina 2022 i 2023. 9.744,12 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Campdevànol Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre socorrisme a les piscines municipals Pt15 2022 2.339,47 € 2.339,47 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Bàscara Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre JOAN CASANOVAS MARTINEZ: TRACTAMENT ANUAL 2022-2023 DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ. 2.331,26 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Maià de Montcal Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Altres actuacions per assegurar la salubritat de les instal·lacions municipals. 4.139,44 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Vidreres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Control de coloms. Control insectes i rosegadors. Control vespa velutina. Control mosquit tigre. 14.567,00 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Fontcoberta Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre socorrisme a les piscines municipals Pt15 2022 1.922,07 € 1.922,07 €

Pàgines

CSV