Subvencions

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2on trimestre Ajuntament de Cantallops Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre PROMOCIÓ SALUT 2.183,83 €
2on trimestre Ajuntament de Fortià Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Tallers per a gent gran 1.461,50 €
2on trimestre Ajuntament de Pont de Molins Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició d'un electrocardiògraf. Adquisició carro per instal·lar l'electrocardiògraf. 1.110,95 €
2on trimestre Ajuntament de Cornellà del Terri Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei de Promoció de l'Autonomia Personal Fem Companyia 7.441,46 €
2on trimestre Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitat de promoció de la salut i millora de la qualitat de vida 811,14 €
2on trimestre Ajuntament de Vilamalla Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre UNITAT DIAGNOSTIC RIFORME 1-M 3.5V. I CAPÇAL OTOSCOPIO RI-SCOPE F.O XL 3.5 V. CON EXPULSOR. MESI ABPI MD ES. DESCTRUCTORA SCURE X6. 1.143,83 €
2on trimestre Ajuntament de Bàscara Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Esborrem diferències i desigualtats 5.927,55 €
2on trimestre Ajuntament d'Albanyà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Ordinador despatx infermeria. Monitor i instal.lacio del equip. 529,13 €
2on trimestre Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició de camilla pel consultori mèdic local. 791,05 €
2on trimestre Ajuntament de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Pla anual d’actuacions de Girona per l'execució de programes de salut pública 2023 210.000,00 €