Subvencions

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
3er trimestre ASOC PARA LA LUCHA CONTRA LOS SINDROMES ARRITMICOS RELACIONADOS CON LA MUERTE SUBITA- SAMS Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre condicions i estils de vida ONL CEV 2023. 953,44 €
3er trimestre GICOR (associació gironina de prevenció i ajuda a les malalties del cor) Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT CARDIOVASCULAR I CORONÀRIA ENTRE LA POBLACIÓ . SERVEIS D'ATENCIÓ A MALALTS DEL COR. 2.576,04 €
3er trimestre Fundació de Serveis Assistencials de la Garrotxa Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Teràpia Assistida amb cavalls amb Persones amb TEA. 1.797,24 €
3er trimestre Associació Viu Autisme Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre condicions i estils de vida ONL CEV 2023. 1.083,46 €
3er trimestre INTEGRA, Associació de Discapacitats Intel·lectuals Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre condicions i estils de vida ONL CEV 2023. 2.889,22 €
3er trimestre Ajuntament de Palamós Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre CMFA 2023 . ESCOLA MUNICIPAL D'ADULTS DE PALAMÓS 4.895,56 €
3er trimestre Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Centre Cívic - El Palmàs 2.415,14 €
3er trimestre Federació Esportiva Catalana dels paralítics cerebrals Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre condicions i estils de vida ONL CEV 2023. 722,30 €
3er trimestre Fundació Estany, fundació privada per a disminuïts psíquics de la comarca del Pla de l'Estany Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre condicions i estils de vida ONL CEV 2023. 4.815,37 €
3er trimestre Col·legi Oficial d'Infermers i Infermeres de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre suport econòmic a col·legis professionals de la salut FOR 2023. 4.285,50 €