Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 3er trimestre Ajuntament de Castellfollit de la Roca Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre socorrisme a les piscines municipals Pt15 2022 2.368,71 € 2.327,61 €
2022 3er trimestre INTEGRA, Associació de Discapacitats Intel·lectuals Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Centre d'Educació Especial Joan XXIII 12.378,24 € 12.378,24 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Masarac Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Control de coloms. 3.158,39 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Camós Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Treballs de desratització i desinsectació. Eliminació nius vespa asiàtica. 4.011,14 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Gombrèn Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre socorrisme a les piscines municipals Pt15 2022 263,19 €
2022 3er trimestre Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social / Fundació SER.GI Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre PROJECTE D’HABITATGE PER A JOVES MIGRATS EN RISC D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL. 22.791,58 €
2022 3er trimestre Ajuntament d'Anglès Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Contracte gestió de plagues. Desinsectació de xoc. 7.435,53 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Pedret i Marzà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Control de plagues al municipi de Pedret i Marzà. 3.246,12 €
2022 3er trimestre Ajuntament d'Olot Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Pla anual d'actuació per a la protecció de la salut PAA Olot 2022 51.558,50 €
2022 3er trimestre Fundació Privada Mifas Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Promoció de la Salut en Persones amb Discapacitat Física a través de l’Esport i l’Activitat 4.187,19 € 4.187,19 €

Pàgines

CSV