Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2021 3er trimestre Entretemps Associació pel Desenvolupament Social i Cultural de Gent Necessitada Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Tallers d'escriptura terapèutics per persones en risc d'exclusió social. 2.815,21 € 2.815,21 €
2021 3er trimestre Ajuntament de La Jonquera Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses Centre Cultural de l'Albera - Can Laporta 3.194,58 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Figueres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre socorrisme a les piscines municipals PT15 5.881,16 €
2021 3er trimestre Fundació Autisme Mas Casadevall, F. P. Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre nou equipament a l'espai de Botigueta i Infermeria 2.241,22 €
2021 3er trimestre Amics de Boulembou, Senegal Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre MILLORA DE LA SOSTENIBLIITAT I LA PRODUCTIVITAT DE L’HORT COMUNITARI DE BOULEMBOU, SENEGAL 7.585,35 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Maçanet de la Selva Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses d'inversió per millorar el nou centre de serveis socials 4.341,29 €
2021 3er trimestre Fundació Privada Resilis Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adequació dels lavabos del centre d'atenció residencial La Ginesta 2.241,22 €
2021 3er trimestre Associació Catalana dAfectats de Fibromiàlgia Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Suport per a persones afectades de Síndromes de Sensibilització Central (FM, SFC, SQM i EHS), i campanya de sensibilització social. 997,05 € 997,05 €
2021 3er trimestre CEE Els Angels Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses Escola Els Àngels 10.000,00 €
2021 3er trimestre Associació Catalana Parkinson Blanes i Comarca La Selva (ACAPBlanes) Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre MANTENIMENT DE LES CAPACITATS FÍSIQUES I COGNITIVES EN ELS PACIENTS AMB PARKINSON. 2.346,01 € 2.346,01 €

Pàgines

CSV