Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 3er trimestre Ajuntament de Vilademuls Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Control plagues Llar infants. Control plagues Escola. Control plagues carrers nucli urbà. 5.186,77 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Vidreres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre CFA de Vidreres 6.053,15 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Sant Aniol de Finestres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Control de rosegadors a nivell de clavegueram. Control de rosegadors a nivell de riera. 3.434,81 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Blanes Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Retirada de gavians de l’espai públic. Control de nius de gavians en època de cria. Retirada de nius de vespa asiàtica. Desratització i desinsectació de l’espai públic i espais muni.. Retirada d’eixams d’abelles i vespa autòctona. Control mosquit tigre. 22.893,43 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Bellcaire d'Empordà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES URBANES ( ROSEGADORS ). DESBROSSAMENT FINQUES URBANES DE TITULARITAT MUNICILAL PER PREVENCIÓ DE PROLIFERACIÓ DE PLAGUES. REPARACIÓ CANONADES CLAVAGUERAM PER EVITAR PROLFERACIÓ DE ROSEGADORS. 13.051,18 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuació per a la cobertura de necessitats d'emergència habitacional i subsistència per a joves emigrats sols. 21.616,75 €
2022 3er trimestre Ajuntament d'Amer Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Control coloms. Desratització (rates i paneroles). Control mosquit tigre. Control rates escola. 9.805,44 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Tortellà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Altres actuacions per assegurar la salubritat de les instal·lacions municipals. 4.505,52 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Fornells de la Selva Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Desratització nucli urbà xarxa clavagueram i rieres. Desratització i desinsectació edificis i equipaments municipals. Control processionària. Control mosquit tigre. Control vespa asiàtica. 9.151,94 €
2022 3er trimestre Ajuntament de La Jonquera Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Centre Cultural de l'Albera "Can Laporta" 3.321,85 €

Pàgines

CSV