Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 3er trimestre Ajuntament d'Anglès Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Contracte gestió de plagues. Desinsectació de xoc. 7.435,53 €
2022 3er trimestre Fundació Privada Obra Social Comunitaria Bellvitge (OSCOBE) Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei Prepara't. 22.086,68 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Vilamalla Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre CONTROL INTEGRAT PLAGUES. CONTROL MOSQUIT TIGRE. 5.776,33 €
2022 3er trimestre Ajuntament d'Espolla Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre TRACTAMENT DESRATITZACIÓ DEL 01/07/2021 AL 30/06/2023. TRACTAMENT PINUS PROCESSIONÀRIA ESCOLA I CAMP D'ESPORTS MUNICIPAL DEL 01/07/2021 AL 30/06/2023. 2.379,19 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Altres actuacions per assegurar la salubritat de les instal·lacions municipals. 9.170,11 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Palafrugell Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Desratització i desinsectació. Actuacions extres per incidències a la via pública i equipaments municipals. Tractament mosquit tigre embornals. Control d'estornells a la via pública i equipaments municipals. Actuacions per vespa velutina. 43.058,25 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Parlavà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Desinsectació i control de rosegadors llar d'infants municipal. Desratització xarxa clavegueres i entorn dels nuclis urbans del municipi. Pla prevenció contra mosquits. Desratització llar d'infants municipal. 2.894,08 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Blanes Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Subministrament i instal·lació filtre per adaptació d'ACS de la Ciutat Esportiva Blanes 3.385,58 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Besalú Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Feines fetes amb l'adjudicatari del CCG- insectes i rosegadors. Tractaments mosquit tigre. Tractaments vespes. 7.500,40 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Peralada Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre TOT COLOM. CONTROL, CAPTURA I RETIRADA DE COLOMS DEL NUCLI URBÀ. JOSEP VILA. SERVEI DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ. 9.564,42 €

Pàgines

CSV