Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2021 3er trimestre Fundació Privada Astres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre INTERVENCIONS TERAPÈUTIQUES AMB PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL AMB TRASTORNS DE LA CONDUCTA O PROCÉS D’ENVELLIMENT (teràpia assistida per animals i ioga i relaxació). 2.540,90 € 2.540,90 €
2021 3er trimestre Ajuntament d'Arbúcies Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses equipament centre de formació d'adults 4.937,08 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Tortellà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre socorrisme a les piscines municipals PT15 1.455,59 €
2021 3er trimestre associacio promotora de comerç just pel desenvolupament del discapacitat Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2021 8.278,58 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Palafrugell Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre IInversió en equipaments destinats a la prestació de serveis socials 4.645,47 €
2021 3er trimestre Fundació Privada Educació Solidària Escola Pia Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Teixint xarxes educatives per una educació de qualitat a Senegal i les comarques gironines 7.935,07 €
2021 3er trimestre APA DEL CENTRO PUBLICO DE EDUCACION ESPECIAL PALAU Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre CASAL ESTIU CEE PALAU 2021 12.000,00 €
2021 3er trimestre Fundació Autisme Mas Casadevall, F. P. Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre AUTISME I INTERVENCIONS TERAPÈUTIQUES:AFAVORINT UNA MILLOR QUALITAT DE VIDA. 2.639,26 € 2.639,26 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Ripoll Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses CEE Ramon Surinyach 12.428,91 €
2021 3er trimestre Fundació Privada infància i família Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei d’Atenció Terapèutica. 2.639,26 € 2.639,26 €

Pàgines

CSV