Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 3er trimestre Ajuntament de La Vall d'en Bas Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Altres actuacions per assegurar la salubritat de les instal·lacions municipals. 10.491,40 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Quart Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Control de plagues desratització i desinsectació. Control mosquit tigre. Control actiu vespes. 7.460,12 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Serra de Daró Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre CONTROL ROSSEGADORS. CONTROL AUS. CONTROL INSECTES I MOSQUIT TIGRE. 9.667,54 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Llambilles Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Instal·lació d'un autoanalitzador de clor i d'una estació de telecontrol al dipòsit d'aigua potable del municipi de Llambilles 11.925,84 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Vila-sacra Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Control plagues coloms. Desratització nucli urbà. Vespa asiatica i rus abelles. Control i lluita mosquit tigre. Control insectes. 20.309,30 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Garrigàs Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Tractament antilarvari mosquit tigre dels embornals del municipi. Adquisició i aplicació de sistemes de desratització diferents punts del municipi. 2.711,75 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Sant Joan de Mollet Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Feines de desbrossament de la Riera de Les Fontanes. Desinsectació ecològica dels embornals pel mosquit tigre. 7.250,66 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre INSECTES. ROSEGADORS. MOSQUIT TIGRE. 3.333,85 €
2022 3er trimestre Consorci Sant Gregori Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Escola Educació Especial Joan Riu 12.378,24 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Sant Joan les Fonts Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Desinsectació Mosquit tigre. Control insectes i rosegadors. 4.630,56 €

Pàgines

CSV