Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 3er trimestre Ajuntament de Figueres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Pla Integral de lluita contra les plagues urbanes de Figueres. 86.888,77 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Lloret de Mar Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Centre de Formació de Persones Adultes de Lloret de Mar 5.462,60 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Roses Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Factures corresponents al cost del servei integral de lluita i control de plagues urbanes en el municipi de Roses i en els edificis municipals, des de l'1 de juliol de 2021 al 30 de juny de 2023. 24.916,16 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Camprodon Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Control vespa asiàtica. Control rosegadors. Control processionaria. 12.890,06 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Palafrugell Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre socorrisme a les piscines municipals Pt15 2022 5.848,67 € 5.848,67 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Serra de Daró Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre CONTROL ROSSEGADORS. CONTROL AUS. CONTROL INSECTES I MOSQUIT TIGRE. 9.667,54 €
2022 3er trimestre Ajuntament d'Aiguaviva Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Tractament contra mosquit tigre. Tractament contra vespa velutina. Tractament contra rossegadors. Tractament contra insectes reptants i voladors. 8.861,92 €
2022 3er trimestre Ajuntament d'Osor Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre socorrisme a les piscines municipals Pt15 2022 3.428,00 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Sant Martí Vell Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Treballs de desinsectació i eliminació rusc vespa asiàtica. Neteja i sanejament excrements estornells i coloms. Treballs desratització i desinsectació anual i tractament mosquit tigre. 5.655,51 €
2022 3er trimestre Fundació Privada Obra Social Comunitaria Bellvitge (OSCOBE) Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei Prepara't. 22.086,68 €

Pàgines

CSV