Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 3er trimestre Ajuntament de Corçà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Reposició d'una canonada a la llar d'infants municipal per fer front a la legionel·la 3.845,26 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Bordils Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Raticida. Insecticida Vespes. Control de plagues a l'Escola (2021). Control plagues mosquit tigre (2021). Desratització fals sotre pavelló Blanc i Verd. Control de plagues a l'Escola (2022). Control Plagues mosquit tigre (2022). Insectocaptador. 3.585,64 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Vilobí d'Onyar Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre COLOMS. ROSEGADORS I INSECTES. VESPA ASIÀTICA-VELUTINA. PROCESSIONARIA. 15.511,50 €
2022 3er trimestre Ajuntament d'Agullana Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Pressupost 1548 - 01.04.2022 - FULMINIX - CONTROL COLOMS. Pressupost 13.04.2022 - FULMINIX - SERVEI DESRATITZACIÓ. 3.618,17 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Ger Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Control de desinfecció i desratització i inspecció tècnica. Taules adhesives i mosquiteres zona escolar. 493,88 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Pau Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Desratització. Desinsectació. Prevenció i control mosquit tigre. 5.042,37 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Calonge Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Desratitizació clavegueram. Desinsectació i desratitizació edificis municipals. Retirada de nius de vespa asiàtica. 16.918,20 €
2022 3er trimestre Ajuntament de La Jonquera Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Centre Cultural de l'Albera "Can Laporta" 3.321,85 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Massanes Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Programa preventiu mosquit tigre. Material lluita vespa velutina. 1.714,23 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Lloret de Mar Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Centre de Formació de Persones Adultes de Lloret de Mar 5.462,60 €

Pàgines

CSV