Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2021 4rt trimestre Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Girona Living Lab 3.682,00 € 3.682,00 €
2021 4rt trimestre Ajuntament d'Olot Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Pla Anual d’Actuació per a l’any 2021 50.495,60 €
2021 4rt trimestre Fundació Montilivi Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre AULA ESPECIALITZADA ESCOLA BRESSOL 15.000,00 € 15.000,00 €
2021 4rt trimestre Club Natacion Olot Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Programa de suport econòmic per al serei de socorrisme a les piscines 5.000,00 € 5.000,00 €
2021 4rt trimestre Ajuntament de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Pla Anual d’actuació per a l’any 2021 210.000,00 €
2021 4rt trimestre CEE Els Angels Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Subvenció Manteniment any 2019 - CEE Els Àngels de Palamós 15.000,00 € 15.000,00 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Riudarenes Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Compra de mobiliari, instal·lació d'aire acondicioant i compra de material informàtic 2.659,64 €
2021 3er trimestre ONG Dagua Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Dret a l'alimentació, educació i Salut per a 40 nens i nenes menors de 16 anys en situacio d'orfendat 8.507,58 €
2021 3er trimestre Associació de cardiopaties congènites AACIC Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Intervencions terapèutiques per la millora de la qualitat de vida dels nens i joves amb cardiopaties i els seus familiars. 2.346,01 € 2.346,01 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Salt Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses CEE La Massana 12.428,91 €

Pàgines

CSV