Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 3er trimestre Ajuntament de Palamós Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Diverses actuacions per la desratització. Diverses actuacions per la desinsectació. Retirada niu vespa velutina zona Bell-lloc. Retirada de niu de vespes d'una motocicleta. Diverses actuacions per controlar la població de gavians. 14.272,18 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Terrades Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Instal.lació autoanalitzador de clor al dipòsit de La Guàrdia de la zona d'abastament ZS La Guàrdia de Terrades 3.833,28 € 3.833,28 €
2022 3er trimestre Ajuntament d'Alp Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre socorrisme a les piscines municipals Pt15 2022 2.742,02 € 2.637,22 €
2022 3er trimestre Ajuntament de La Pera Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Control colònies de coloms. Desratització xarxa pública clavegueram i desinsectació formigues edificis municipals i places. Control moquit tigre embornals municipi. 9.356,29 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei de desratització, desinsectació i desinfecció príode subvenció 2021-2023. Servei de retirada de nius de vespes asiàtiques en terrenys municipals. 3.659,51 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Corçà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Anema Plagues (desinsectació mosquit tigre). Giroprotec, SL (control coloms i tórtores). Sepra Iberica 2001, SL (control processionària pins cementiri). Morera Agrocomerç, SL (control vespa asiàtica). 4.715,79 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Roses Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre socorrisme a les piscines municipals Pt15 2022 5.848,67 € 5.848,67 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Mont-ras Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Control mosquit tigre. 1.333,54 €
2022 3er trimestre Ajuntament de La Bisbal d'Empordà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Aula d'Adults Municipal de la Bisbal d'Empordà 4.945,87 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Vall-llobrega Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei contra plagues (desratitzacions i tractaments mosquit tigre). 5.702,67 €

Pàgines

CSV