Subvencions

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2on trimestre Fundació Privada Resilis Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Renovació Mobiliari Centre d'Acollida OIKIA 1.728,27 €
2on trimestre Assoc Cultural pel desenvolupament de Senegal Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte d'ampliació de dues aules per a l'escola primària El Hadji Alpha Ibrahima Wane del poble de DJIMBÉ 5.841,75 €
2on trimestre Ajuntament de Cabanes Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Programa de suport econòmic per a la realització d'activitats de promoció de la salut 1.123,11 €
2on trimestre Ajuntament de Vilajuïga Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Vilajuïga es mou 2023 5.927,55 €
2on trimestre Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Camilla elèctrica 2 cossos 62x188cm Color blau 57 Java. 605,41 €
2on trimestre Ajuntament de Sant Hilari Sacalm Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Sant Hilari Sacalm, territori 100% salut 3.743,71 €
2on trimestre Ajuntament de Cruïlles, Monells i St Sadurní de l'Heura Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Millora de la qualitat de vida de les persones dependents i les seves famílies 5.868,27 €
2on trimestre Ajuntament de Vila-sacra Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Cadires personal. Bancades sala d'espera dispensari mèdic. 593,10 €
2on trimestre Ajuntament de Camós Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre protecció integral d'Acció a Camós 3.927,05 €
2on trimestre Ajuntament de Forallac Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Material mèdic - camilla elèctrica, 2 fomendo, dermatoscopio, resucitador amb silicona, termometre, martillo de buck, bolsa deportiva sanitaria. Cadires giratoris de despatx - Mod Stay d'Actiu amb rodes. 1.143,83 €