Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2021 2on trimestre Ajuntament d'Alp Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Alp es mou per la salut i la igulatat i la cohesió 8.554,35 €
2021 2on trimestre Ajuntament d'Esponellà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre PLAGA ANUAL PANEROLES, ROSEGADORS AL MUNICIPI, PLAGA DE COLOMS DETECTADA AL MUNICIPI. 3.630,98 € 3.630,98 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Serinyà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Renovació mobiliari i utillatge dispensari municipal. 1.241,46 € 1.099,38 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Vidreres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre ACTIVITATS DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT VIDRERES 8.554,35 €
2021 2on trimestre Ajuntament d'Ullastret Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Control plagues coloms, insectes, rossegadors, mosquit tigre. 4.062,26 € 3.785,57 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Fontcoberta Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre 2 TENSIOMETRES, Làmpada peu, Lupa peu, Dermatoscopi, Estoig disecció, Fonendoscopis cardiologics (2), Otoscopi+fonendoscopi (2). 620,73 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Tossa de Mar Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Accions per a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Tossa durant la temporada 2021 41.010,68 €
2021 2on trimestre Ajuntament d'Albons Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Programa anual de control de plagues urbanes. 1.212,71 € 1.048,27 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Santa Llogaia d'Àlguema Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre 2- CAMILLESELECTRIQUES 2 CUER. 185X70 CON PORTAROLLOS, SILLA RUEDAS JAZZ S50 ACERO 46cm 600. 1.039,88 € 1.039,88 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Llançà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Petició de suport econòmic per a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Llançà 8.741,18 €

Pàgines

CSV