Subvencions

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2on trimestre Ajuntament de Mieres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició dipòsit d'inèrcia sistema climatització consultori local. Adquisició bomba circuladora sistema ACS consultori local. 660,19 €
2on trimestre ASSOCIACIO SOCIAL PROJECT 4.0 Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Esport i Gènere - Superem Obstacles! 3era fase 6.092,11 €
2on trimestre Fundació Nzuri Daima Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Green revolution. Plantando futuro 6.259,02 €
2on trimestre Ajuntament de Mollet de Peralada Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre electrocardiògraf portàtil "Zonacare" model IMAC 12 amb impressora i connexió amb ECAP. 1.143,83 €
2on trimestre Ajuntament de Bordils Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre La Palanca 2023- Condicions i estils de vida 6.239,52 €
2on trimestre AECC Catalunya contra el càncer Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Millora i adequació de la seu de l'Associació per l'atenció dels malalts oncològics i els seus familiars 833,12 €
2on trimestre Ajuntament de Pau Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitats de promoció de la salut i estils de vida saludables 1.319,66 €
2on trimestre Ajuntament de Colera Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Taller de gimnàs i memòria per a la gent gran 2.328,03 €
2on trimestre Ajuntament de La Bisbal d'Empordà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Equipament municipal Ajuntament Vell. Seu de l'àrea d'acció social i ciutadania 2.514,00 €
2on trimestre Creu Roja Española a Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre ADQUISICIÓ VEHICLE DE TRANSPORT DE PERSONES 1.876,11 €