Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 3er trimestre Ajuntament de Bescanó Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre socorrisme a les piscines municipals Pt15 2022 5.848,67 € 2.280,76 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Camprodon Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Autoanalitzador clor Ph 7.558,14 € 7.558,14 €
2022 3er trimestre Ajuntament d'Arbúcies Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Desratització. Control coloms. Control vespa asiàtica. 8.056,29 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Fontcoberta Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Desratització 6 actuacions anuals. Desinsectació 6 actuacions anuals. Ampliació desratització i desinsectació resta de municipi per 2 anys. 4.647,32 €
2022 3er trimestre Ajuntament d'Aiguaviva Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Socorrisme a les piscines municipals Pt15 2022 2.723,70 € 2.538,09 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Blanes Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Escola d'Educació Especial Ventijol 12.378,24 € 12.378,24 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Roses Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Factures corresponents al cost del servei integral de lluita i control de plagues urbanes en el municipi de Roses i en els edificis municipals, des de l'1 de juliol de 2021 al 30 de juny de 2023. 24.916,16 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Camprodon Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Control vespa asiàtica. Control rosegadors. Control processionaria. 12.890,06 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Serinyà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Control de plagues integral anys 2022-2023. 3.507,26 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Pla anual d’actuacions de Girona per l'execució de programes de salut pública 2022 210.000,00 €

Pàgines

CSV