Subvencions

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2on trimestre Ajuntament de Montagut i Oix Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre CADIRES. MATERIAL SANITARI NO FUNGIBLE. MATERIAL SANITARI NO FUNGIBLE. EQUIPAMENT INFORMÀTIC - IMPRESSORA. 766,68 €
2on trimestre Ajuntament de Bàscara Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions de millora en el sistema d'aigua sanitària del pavelló de Bàscara, per passar d'alt risc a baix risc i reduir el risc de transmissió de legionel·la 20.000,00 €
2on trimestre AMPA CEE Font de Abella Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Casal d'Estiu 8.000,00 €
2on trimestre Ajuntament de Darnius Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Tallers de memòria i de gimnàstica 1.010,80 €
2on trimestre Ajuntament de Torroella de Fluvià Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre RENOVACIÓ MOBILIARI 4.022,40 €
2on trimestre Ajuntament de La Vajol Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Cadires Sala d'estar. Electrocardiograma i púlsiometre. 557,32 €
2on trimestre Ajuntament de Cassà de la Selva Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Promoció de la Salut a col·lectius vulnerables de Cassà 2.672,11 €
2on trimestre Ajuntament de Biure Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre TALLERS DE MEMÒRIA : TARDOR 2022 I PRIMAVERA 2023 505,40 €
2on trimestre Ajuntament de Cervià de Ter Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre MILLOREM LA NOSTRA SALUT 311,92 €
2on trimestre Ajuntament de Boadella i les Escaules Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Treball Corporal Conscient 1.173,65 €