Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 2on trimestre Ajuntament de Santa Cristina d'Aro Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre No et ratllis! Cuida't i Emancipa't 5.138,33 € 5.138,33 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Castellfollit de la Roca Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Instal·lació sistema de cloració automàtic de la piscina municipal 10.993,45 € 10.993,45 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Pontós Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Promoció de la Salut i hàbits saludables Pontós 2022 4.040,96 € 4.040,96 €
2022 2on trimestre Fundació Privada Resilis Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte infància en risc - Prevenció de la malnutrició infantil a Guatemala 6.987,87 € 6.987,87 €
2022 2on trimestre Educadors Catalans amb Amèrica Llatina Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Menjador Social a Alto Hospicio 2.000,00 € 2.000,00 €
2022 2on trimestre APA DEL CENTRO PUBLICO DE EDUCACION ESPECIAL PALAU Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre CASAL D'ESTIU 2022 12.000,00 € 10.047,37 €
2022 2on trimestre Associació de Bokke Dialloube Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Construcció d'un allotjament per la llevadora del centre mèdic 6.250,92 € 6.250,92 €
2022 2on trimestre Federacion de las asociaciones de Africa Negra de Sabadell i Catalunya Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Construcció d'un pou d'aigua potable 6.158,80 € 6.158,80 €
2022 2on trimestre Associació Resitua't Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre LA SALETA. 4.849,15 € 4.849,15 €
2022 2on trimestre Consorci de l'Estany Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Manteniment de la xarxa d'itineraris a peu o en bicicleta de l'entorn de l'Estany de Banyoles 20.000,00 € 20.000,00 €

Pàgines

CSV