Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 2on trimestre Ajuntament de Riudellots de la Selva Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Fem salut a Riudellots per millorar l'estil de vida dels riudellotencs Any 2022 4.419,15 € 4.419,15 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Camprodon Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre L'esport a la vida 7.229,58 € 5.722,76 €
2022 2on trimestre Fundació Estany, fundació privada per a disminuïts psíquics de la comarca del Pla de l'Estany Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Suport a familiars / persones cuidadores. 4.546,08 € 4.546,08 €
2022 2on trimestre Ajuntament d'Hostalric Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Taller d'acompanyament a la gent gran 1.430,70 € 1.430,70 €
2022 2on trimestre AMPA CEE Font de Abella Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Casal Estiu AMPA Font de l'Abella 8.000,00 € 8.000,00 €
2022 2on trimestre Grup Editor de la Revista del Discapacitat Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Programa Integral d'Atenció per a Persones amb Discapacitat d'Aguacatán, Guatemala 7.264,22 € 6.696,83 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Sarrià de Ter Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Oficina Municipal d'atenció a la gent gran i famílies 9.512,60 € 9.512,60 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Navata Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitats de promoció de la salut dirigides a persones adultes i de la tercera edat 3.140,93 € 3.140,93 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Viladamat Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Dinamització de la gent gran 5.250,96 € 5.250,96 €
2022 2on trimestre GICOR (associació gironina de prevenció i ajuda a les malalties del cor) Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT CARDIOVASCULAR I CORONÀRIA ENTRE LA POBLACIÓ . SERVEIS D'ATENCIÓ A MALALTS DEL COR. 3.788,40 € 3.788,40 €

Pàgines

CSV