Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 2on trimestre Ajuntament de Lloret de Mar Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Serveis de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges i cales 98.784,50 € 87.603,35 €
2022 2on trimestre Ajuntament d'Aiguaviva Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Foment de l'envelliment actiu 2.623,20 € 2.032,89 €
2022 2on trimestre Fundació Privada Banc d'Aliments de les Comarques de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitats ordinàries del Banc dels Aliments de les Comarques de Girona 40.000,00 € 40.000,00 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Blanes Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Blanes, temporada 2022 38.883,93 €
2022 2on trimestre Consorci d'Acció Social de la Garrotxa Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Inversions Consorci Acció Social de la Garrotxa 3.737,76 € 3.737,76 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Pals Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activa't i gaudeix Plus65 5.440,60 € 4.380,83 €
2022 2on trimestre Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Enfortiment de les capacitats dels actors nord-amazònics equatorians per a l'exercici del DH a l'aigua en un escenari de Covid19 mitjançant l'ús de tecnologies de la informació i comunicació. Fase 2 6.987,87 € 6.987,87 €
2022 2on trimestre Fundació ELNA per a la diversitat funcional Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Salut, Exercici Físic i Discapacitat Intel·lectual: Programa per prevenir malalties cròniques. 4.040,96 € 3.290,45 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Torroella de Montgrí Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte El Nostre Estiu 9.512,61 € 5.444,59 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Bordils Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre La Palanca 2022 - Condicions i estils de vida 8.371,10 € 8.371,10 €

Pàgines

CSV