Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 2on trimestre Consorci Ter-Brugent Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Salut i natura inclusiva a la vora del Ter 10.000,00 € 10.000,00 €
2022 2on trimestre ONG Dagua Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Dret a l'alimentació, educació i salut per a 40 nens i nenes menors de 16 anys i d'escassos recursos. Empoderament de dones i joves i tallers per al bon ús del temps lliure a 100 infants i joves d'alt risc de ser captats a Lleras de Buenaventura (Colombia 7.264,22 € 7.264,22 €
2022 2on trimestre Fundació Privada per a la Lluita contra l'Esclerosi Múltiple Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Promoció de l'autonomia personal a l'entorn domiciliari per a persones amb Esclerosi Múltiple i altres malalties neurodegeneratives de la província de Girona. 4.546,08 € 4.546,08 €
2022 2on trimestre Consell Comarcal de la Cerdanya Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Mobiliari i compartimentació d'espai de treball 15.000,00 € 15.000,00 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Palamós Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Punt Jove de Salut 6.468,57 € 6.468,57 €
2022 2on trimestre Grup Iris. Associació d'Empordaneses Afectades de Càncer de Mama Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Totes tenim dret a un bon acompanyament, sense diferències.. 4.344,03 € 2.423,29 €
2022 2on trimestre Consell Comarcal del Baix Empordà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Inversió oficines d'atenció Àrea Serveis Socials 14.572,05 € 14.572,05 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Cornellà del Terri Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei de prevenció de la dependència Fem Companyia 9.076,04 € 9.076,04 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Garriguella Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitats dirigides al públic adult per fomentar diferents habilitats i foment de la interacció social dels joves 6.499,78 € 5.947,88 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Bescanó Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Promoció de la salut, dinem junts i cistella fresca 7.229,58 € 7.229,58 €

Pàgines

CSV