Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 2on trimestre Ajuntament de Sant Hilari Sacalm Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Sant Hilari Sacalm, territori 100% salut 4.794,35 € 4.794,35 €
2022 2on trimestre Federació esportiva catalana de paralítics cerebrals Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre FENT SALUT 2021. 1.557,45 € 1.557,45 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Fortià Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adequació a normativa de la instal·lació d'aigua calenta del vestidors de la zona esportiva 9.562,46 € 9.562,46 €
2022 2on trimestre Associació Coumba Kande pel Desenvolupament Rural Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Construcció d'un bloc adminisratiu a l'escola de Sinthiang Souma (Senegal) 6.711,51 €
2022 2on trimestre Fundació Autisme Mas Casadevall, F. P. Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre AUTISME I INTERVENCIONS TERAPÈUTIQUES. 4.546,08 € 4.546,08 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei de prevenció d'accidents, senyalització de l'estat de la mar, vigilància, salvament, socorrisme, assistència sanitària i atenció i acompanyament a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda a les platges de Sant Feliu de Guíxols, temporada 2022 25.076,05 € 25.076,05 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Riudaura Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Taller de memòria i Gimnàstica per a gent gran 761,01 € 761,01 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adequació de l'accessibilitat i creació d'espais en l'interior d'un bosc 20.000,00 €
2022 2on trimestre Fundació Estany, fundació privada per a disminuïts psíquics de la comarca del Pla de l'Estany Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Suport a familiars / persones cuidadores. 4.546,08 € 4.546,08 €
2022 2on trimestre Ajuntament de Tossa de Mar Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Esport i salut 2.937,49 € 1.703,54 €

Pàgines

CSV