Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2021 2on trimestre Ajuntament de Pardines Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre RETIRADA NIU VESPA ASIÀTICA. 315,00 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Castell-Platja d'Aro Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei de socorrisme, d'abalisament i d'atenció a persones de mobilitat reduïda a les platges del municipi 48.793,91 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Vilamalla Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre LLUITA I CONTROL DE PLAGUES, MOSQUIT TIGRE. 3.050,52 € 3.050,52 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Celrà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES 11.255,73 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Roses Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Factures corresponents al cost del servei integral de lluita i control de plagues urbanes en el municipi de Roses i als edificis municipals, des de l'1 de juliol de 2020 al 30 de juny de 2021. 13.656,08 € 13.656,08 €
2021 2on trimestre Associació Valentes i Acompanyades Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte Valentes i Acompanyades 20.000,00 €
2021 2on trimestre Ajuntament d'Argelaguer Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Desratització que porta a terme el Consell Comarcal de la Garrotxa, Giroprotec Servei prevenció mosquit tigre. 1.521,16 € 1.521,16 €
2021 2on trimestre Ajuntament de Vidrà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre ACTIVA EL TEU COS 720,37 €
2021 1er trimestre Ajuntament de Salt Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Juguem segurs a Salt 25.000,00 €
2021 1er trimestre Consorci de l'Estany Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Manteniment de la xarxa de itineraris a peu o en bicicleta de l'entorn de l'Estany de 20.000,00 €

Pàgines

CSV