Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2021 4rt trimestre Consorci de Benestar Social de Ripollès Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Suport en l'alimentació i allotjament de persones sense llar o que ocupen espais no adequats 5.000,00 € 5.000,00 €
2021 4rt trimestre CEE Els Angels Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Subvenció Manteniment any 2019 - CEE Els Àngels de Palamós 15.000,00 € 15.000,00 €
2021 4rt trimestre Ajuntament de Viladamat Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adequació de les instal.lacions d'aigua calenta i freda sanitària de l'Ateneu Popular Sebastià Salellas per tal de passar la instal.lació d'alt risc a baix risc i reduir així el risc de transmissió de la legionel.la 13.000,00 € 13.000,00 €
2021 4rt trimestre Consell Comarcal del Pla de l'Estany Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Allotjaments d'urgència social 5.000,00 € 5.000,00 €
2021 4rt trimestre Ajuntament de Sant Jordi Desvalls Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Millora en instal·lacions del pavelló municipals per a la prevenció de la legionel·losi 8.597,68 € 8.597,68 €
2021 4rt trimestre Ajuntament d'Hostalric Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adequació instal.lació xarxa d'aigua de la zona esportiva municipal a la normativa 9.045,85 € 4.443,47 €
2021 4rt trimestre Ajuntament de Figueres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte pilot de control de la població de coloms amb pinso esterilitzant 19.720,00 €
2021 4rt trimestre Ajuntament de Mollet de Peralada Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Reforma parcial instal·lació aigua Nau Polivalent 15.109,04 € 14.343,35 €
2021 4rt trimestre Ajuntament de Verges Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Tanca perimetral dels dipòstis d'aigua municipals 1.697,14 € 1.697,14 €
2021 4rt trimestre Consell Comarcal de la Selva Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Sensellarisme 11.000,00 €

Pàgines

CSV