Subvencions

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2on trimestre Fundació Montilivi Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Reforma Centre Ocupacional Montilivi 1.876,11 €
2on trimestre Ajuntament de Campllong Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT MITJANÇANT L'ACTIVITAT FÍSICA DESTINAT A LA GENT GRAN 842,34 €
2on trimestre Ajuntament de Cassà de la Selva Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Mobiliari per serveis socials 4.022,40 €
2on trimestre La Fageda Fundació Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Millora Centre Serveis Socials La Fageda 1.876,11 €
2on trimestre Ajuntament de Ger Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adquisició Electro CARDIO més Equipo Informático Portátil + Bolsa Transporte CUS. 755,89 €
2on trimestre Ajuntament de Navata Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Millora en el sistema d'aigua sanitària de la piscina, per reduir el risc de transmissió de legionel.la 20.000,00 €
2on trimestre Associació casal dels infants per a acció social als barris Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre PRODEMA, Promoción del derecho a la educación sin violencias basadas en género de las chicas en riesgo de Tánger 2023 6.259,02 €
2on trimestre Ajuntament de La Vall de Bianya Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Fonendoscopis (2 unitats). Aparell TA (2 unitats). Otoscopi portàtil. Taula oficina. 483,19 €
2on trimestre Fundació Privada per a la Lluita contra l'Esclerosi Múltiple Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Adequació i rehabilitació del nou centre d'acollida i benestar per a persones amb Esclerosi Múltiple a la demarcació de Girona 1.876,11 €
2on trimestre Ajuntament de Garrigàs Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Vitrina, prestatges i cadires. 744,18 €