Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2021 3er trimestre Ajuntament de Fornells de la Selva Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Protecció de la salut per instal·lar filtres i vàlvules antiretorn a l'entrada d'aigua de diferents equipaments 9.133,46 €
2021 3er trimestre Fundació Privada Les Vetes Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Intervenció al pati de la residència per a la instal.lació d'un mòdul prefabricat per a realitzar les visites familiars 2.241,22 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Palafrugell Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre IInversió en equipaments destinats a la prestació de serveis socials 4.645,47 €
2021 3er trimestre Associació Educativa Vall del Terri Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Modernització de mobiliari de taller, reparació de caldera de l'espai polivalent i adquisició de 3 armaris per l'espai polivalent 786,42 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Blanes Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses centre de formació d'Adults Es Piteus 5.808,33 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Quart Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Reforç del sistema automàtic de control de cloració salina 6.974,60 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Riells i Viabrea Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Climatització local d'atenció a persones beneficiàries del banc d'Aliments 2.090,46 €
2021 3er trimestre Associació Viu Autisme Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Inversió en equipaments mobiliaris 588,01 €
2021 3er trimestre Fundació Privada Els Joncs Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses CEE Mare de Déu del Carme 12.428,91 €
2021 3er trimestre Ajuntament de Vidreres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses CFA de Vidreres 5.953,53 €

Pàgines

CSV