Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2022 4rt trimestre Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud e Higiene Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre One Health: del desafio a la Vanguardia 5.000,00 €
2022 4rt trimestre Fundació Hospital de Puigcerdà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Millora de l’accessibilitat als consultoris locals i servei de triatge i prediagnòstic 15.000,00 € 15.000,00 €
2022 4rt trimestre Fundación ANAED Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Videoclip 'Ya llegó la hora' 3.000,00 € 3.000,00 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Pont de Molins Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei control coloms. Stop Plagues. 2.083,66 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Peralada Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre TOT COLOM. CONTROL, CAPTURA I RETIRADA DE COLOMS DEL NUCLI URBÀ. JOSEP VILA. SERVEI DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ. 9.564,42 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Capmany Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre socorrisme a les piscines municipals Pt15 2022 2.093,29 € 2.093,29 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Tossa de Mar Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Escola Adults Tossa de Mar 2.288,39 € 2.288,39 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Terrades Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Instal.lació autoanalitzador de clor al dipòsit de La Guàrdia de la zona d'abastament ZS La Guàrdia de Terrades 3.833,28 € 3.833,28 €
2022 3er trimestre Ajuntament de La Pera Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Control colònies de coloms. Desratització xarxa pública clavegueram i desinsectació formigues edificis municipals i places. Control moquit tigre embornals municipi. 9.356,29 €
2022 3er trimestre Ajuntament de Bàscara Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre JOAN CASANOVAS MARTINEZ: TRACTAMENT ANUAL 2022-2023 DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ. 2.331,26 €

Pàgines

CSV