Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2018 2on trimestre Universitat de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament Pla estratègic de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG (plurianualitat 2015-2018, total 480.000,00 euros) 145.000,00 €
2018 1er trimestre Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament Pla estratègic de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG (plurianualitat 2015-2018, total 340.000,00 euros) 85.000,00 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Forallac Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Desratització de l'Escola Forallac i tractament del mosquit tigre als embornals del municipi 3.576,44 € 3.576,44 €
2018 3er trimestre Ajuntament d'Arbúcies Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament del Pla de Municipal de Salut 20.000,00 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Riudaura Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Desratització del clavegueram i DDD en edifici municipal amb cuina 174,99 € 174,99 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre instal·lació d'un aparell de telecontrol i autoanalitzador xarxa aigua 9.390,59 € 9.390,59 €
2018 3er trimestre Fundació Privada Plataforma Educativa Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Biclicletes per a l'educació - Projecte d'acció social d'intercanvi educatiu 3.893,94 € 3.893,94 €
2018 3er trimestre Col·legi Oficial d'Infermers i Infermeres de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Suport econòmic per a activitats formatives en promoció de la salut 8.778,06 € 6.501,82 €
2018 3er trimestre Associació Canaan - Pla de l'Estany Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Taller s'inserció sociolaboral "Activat't" 4.218,43 € 4.218,43 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Toses Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Es fan tractaments per les rates 856,93 € 856,93 €

Pàgines

CSV