Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2018 2on trimestre Universitat de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament Pla estratègic de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG (plurianualitat 2015-2018, total 480.000,00 euros) 145.000,00 €
2018 1er trimestre Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament Pla estratègic de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG (plurianualitat 2015-2018, total 340.000,00 euros) 85.000,00 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Bordils Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a diferents punts del municipi 1.000,00 € 1.000,00 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Caldes de Malavella Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions i tractament de prevenció contra plagues urbanes amb mètodes químics. Actuacions de control físic i mecànic 11.716,41 € 7.425,03 €
2018 3er trimestre Associació Socioeducativa NouSol Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte Reforça't 4.079,37 € 4.079,37 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Fortià Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Rosegadors i insectes en Piscina, Escola i Centre Agrícola. Rosegadors i mosquit tigre en clavegueram 1.744,06 € 1.744,06 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Figueres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Pla Integral de Gestió de Plagues Urbanes de Figueres 44.335,99 € 44.335,99 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Sant Martí Vell Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses d'aplicació del pla de lluita i control de plagues urbanes, concretalement rosegadors, insectes i 3.354,08 € 3.282,61 €
2018 3er trimestre Consell Comarcal del Pla de l'Estany Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses d’inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis socials 15.000,00 € 15.000,00 €
2018 3er trimestre Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya Entitat privada amb ànim de lucre Suport econòmic per a activitats formatives en promoció de la salut 12.119,70 € 9.922,83 €

Pàgines

CSV