Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2018 2on trimestre Universitat de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament Pla estratègic de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG (plurianualitat 2015-2018, total 480.000,00 euros) 145.000,00 €
2018 1er trimestre Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament Pla estratègic de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG (plurianualitat 2015-2018, total 340.000,00 euros) 85.000,00 €
2018 3er trimestre Ajuntament de La Vall de Bianya Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Desratització del clavegueram i plans DDD en edificis municipals amb cuina. 334,49 € 334,49 €
2018 3er trimestre Consell Comarcal de la Cerdanya Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses d’inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis socials 15.000,00 € 13.273,67 €
2018 3er trimestre Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona Entitat privada amb ànim de lucre Suport econòmic per a activitats formatives en promoció de la salut 11.072,32 € 10.564,06 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Crespià Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Xarxa mosquitera per les obertures de la sala del Centre Cultural 1.800,04 € 1.800,04 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Banyoles Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Actuacions de desratització i desinsectació, control de la població de coloms, control de gavians i control de mosquit tigre 14.246,63 €
2018 3er trimestre Ajuntament de La Pera Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Lluita contra les plagues: formigues, rossegadors, mosquits i mosquit tigre 1.000,00 €
2018 3er trimestre Ajuntament de La Bisbal d'Empordà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Control de rosegadors i insectes dels edificis municipals i de la xarxa de clavegueram, retirar eixams d'abelles i nius de vespes, muntar trampes per capturar vespes velutines reines i Control de coloms 11.044,40 € 11.044,40 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Sant Mori Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre encàrrec de serveis a empreses especialitzades en tractaments de desratització, fumigacions per a l'extermini de formigues i escarabats i control i recollida de coloms 2.660,16 € 0,00 €

Pàgines

CSV