Subvencions

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

D'altra banda, es fa pública la relació de les darreres subvencions en espècie concedides per Dipsalut, en compliment del que estableixen els articles 8, 15, 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014 i BOE núm. 18, de 21/01/2015) i els articles 13 i 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11/02/2021) . Podeu accedir a l'arxiu que conté la relació d'aquestes subvencions clicant aquí.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, i les memòries de gestió corresponents en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
3er trimestre FUNDACIO INTERNACIONAL MIQUEL VALLS CONTRA L´ESCLEROSI LATERAL AMIOTROFICA Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Atenció domiciliària en teràpia ocupacional a les persones afectades d'ELA a la província de Girona 2.246,55 €
3er trimestre Associació Catalana Parkinson Blanes i Comarca La Selva (ACAPBlanes) Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Intervenció per la millora física en la malaltia de Parkinson i altres malalties neurodegeneratives. 1.996,93 €
3er trimestre Fundació Escola Sant Vicenç de Paül Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre condicions i estils de vida ONL CEV 2023. 5.537,68 €
3er trimestre ASSOCIACIÓ CULTURAL SILENE PER A LA PROMOCIÓ DELS VALORS DEL IMMATERIAL DE LA NATURA PATRIMONI Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre condicions i estils de vida ONL CEV 2023. 1.893,89 €
3er trimestre ASSOCIACIÓ GIRONINA DE PARKINSON Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Teràpies. 2.296,47 €
3er trimestre Grup Iris. Associació d'Empordaneses Afectades de Càncer de Mama Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre 10 Anys caminant junts 2.561,10 €
3er trimestre Fundació Vilagran Maristany Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre condicions i estils de vida ONL CEV 2023. 4.815,37 €
3er trimestre Club Bàsquet Banyoles Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre condicions i estils de vida ONL CEV 2023. 1.203,84 €
3er trimestre Ajuntament de Besalú Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre centres de formació d'adults l (CMFA), per a l'any 2023. 1.892,95 €
3er trimestre Fundació ELNA per a la diversitat funcional Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Salut i Exercici Físic. Prevenció de malalties cròniques amb Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament 2.576,04 €