Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2018 2on trimestre Universitat de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament Pla estratègic de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG (plurianualitat 2015-2018, total 480.000,00 euros) 145.000,00 €
2018 1er trimestre Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament Pla estratègic de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG (plurianualitat 2015-2018, total 340.000,00 euros) 85.000,00 €
2018 3er trimestre Fundació Privada Pere Closa, per a la Formació i la promoció dels Gitanos a Catalunya Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte Promoció Escolar a Girona Est 16.000,00 €
2018 2on trimestre Ajuntament de Gombrèn Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans de Salut Xarxes d'Itineraris Saludables 600,00 €
2018 2on trimestre Fundació Privada Utopia Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre EFCI dones emprenedores nahuala 9.826,34 €
2018 2on trimestre Ajuntament de Vila-sacra Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre llum, neteja, telèfon i revisió extintors 1.568,94 € 1.568,94 €
2018 2on trimestre Ajuntament d'Hostalric Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre gimnàstica dolça i aquagym 685,19 €
2018 2on trimestre Ajuntament de Sant Gregori Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre material i difusió, professionals tallers i dinamització salut, promoció activitat fisico-esportiva gent gran, sessions de cuina i activitats i coordinació setmana felicitat 2.740,52 €
2018 2on trimestre Ajuntament de Sant Pere Pescador Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Promoció hàbits saludables 6.023,13 €
2018 2on trimestre Ajuntament d'Ullastret Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre llum, telèfon, reparacions manteniment, neteja i material 1.739,05 €

Pàgines

CSV