Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2019 3er trimestre Ajuntament de La Bisbal d'Empordà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre socorrisme a les piscines municipals Pt15 3.621,20 €
2019 3er trimestre Ajuntament de Sils Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Subvenció en matèria de condicions i estils de vida 1.119,60 €
2019 3er trimestre Ajuntament de Serinyà Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Subvenció suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut 4.249,84 €
2019 3er trimestre Ajuntament de Peralada Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre socorrisme a les piscines municipals Pt15 2.204,34 €
2019 3er trimestre Fundació TRESC Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Subvenció menors no acompanyats MENA 2019 10.000,00 €
2019 3er trimestre Ajuntament de Ripoll Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Inclusió social d’infants i adoslecents en risc d’exclusió a Ripoll 7.227,60 €
2019 3er trimestre Associació Catalana per al Parkinson Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Subvenció intervencions terapèutiques ONL 2.454,12 €
2019 3er trimestre Ajuntament de Mollet de Peralada Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Tallers de mèmoria per a la 3a edat 900,00 €
2019 3er trimestre Ajuntament de Campdevànol Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Jornades Esportives 2019 750,00 €
2019 3er trimestre Ass. Orientació, Formació inserció treb. Estrangers CITE CONC Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Assessoramente en matèria d'estrangeria i formació sobre drets laborals 4.000,00 €

Pàgines

CSV