Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2016 4rt trimestre Ajuntament de Banyoles Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte "Pla Jove de Salut" (plurianualitat 2014-2016, total 60.000,00 euros) 20.000,00 €
2016 3er trimestre GENERA - Assoc. en defensa dels drets de les dones en situació d'excl. social Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre "Atenció directa a dones i prevenció VIH" (plurianualitat 2014-2016, total 48.000,00 euros) 16.000,00 €
2016 3er trimestre Associació Esportiva Micfootball Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Organització del torneig de Football base MicFootball- Subvenció plurianual per les anualitats 2016-2017-2018-2019 8.500,00 € 8.500,00 €
2016 2on trimestre Edat, 3 SCCL Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Suport i formació a les persones que tenen cura a casa d'un dependent 20.000,00 € 16.341,49 €
2016 2on trimestre Agència Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas Entitat privada amb ànim de lucre Ciència ciutadana per millorar la recerca i la gestió del mosquit tigre a la província de Girona (atrapa el tigre) 30.000,00 €
2016 2on trimestre Consorci Alba Ter Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Foment dels hàbits saludables a través d'activitats de descoberta de la natura i el territori a la Conca del Ter (plurianualitat 2014-2016, total 23.900,00 euros) 9.440,00 €
2016 2on trimestre Càritas Diocesana de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte comarcal millora de les condicions de vida de les famílies 2. "Salut i Crisi Lloret i Blanes" (plurianualitat 2015-2016, total 116.025,00 euros) 58.012,50 €
2016 2on trimestre Ajuntament de Blanes Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Suport al dret a l'habitatge digne, l'alimentació i la higiene (plurianualitat 2015-2016, total 86.319,14 euros) 43.159,57 €
2016 2on trimestre Càritas Diocesana de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Pla comunitari del Gironès/2. Projecte graó (Girona) (plurianualitat 2015-2016, total 188.069,96 euros) 94.034,98 € 94.034,98 €
2016 2on trimestre Fundació Privada Montilivi Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Pla comunitari del Gironès (plurianualitat 2015-2016, total 28.877,00 euros) 14.438,50 €

Pàgines

CSV