Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Pots consultar el Pla Estratègic de Subvencions anual, en el qual consten les convocatòries previstes anualment, en el nostre web institucional.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2019 4rt trimestre Fundació Privada MAP Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Associació de Minusvàlids Físics Associats (MIFAS) 2.454,12 € 2.454,12 €
2019 3er trimestre Ajuntament de Campdevànol Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Jornades Esportives 2019 750,00 €
2019 3er trimestre Entretemps Associació pel Desenvolupament Social i Cultural de Gent Necessitada Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Subvenció intervencions terapèutiques ONL 1.636,08 € 1.636,08 €
2019 3er trimestre Ajuntament de Palol de Revardit Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Subvenció en matèria de condicions i estils de vida 4.519,17 € 4.519,17 €
2019 3er trimestre Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre socorrisme a les piscines municipals Pt15 4.664,62 €
2019 3er trimestre Ajuntament de Fontcoberta Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Tallers de Memòria, de Noves tecnologies i gimnàstica 8.000,00 €
2019 3er trimestre Ajuntament de Bescanó Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Subvenció en matèria de condicions i estils de vida 8.000,00 € 8.000,00 €
2019 3er trimestre Ajuntament de Vilallonga de Ter Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre socorrisme a les piscines municipals Pt15 2.221,87 €
2019 3er trimestre Ajuntament de Salt Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Pla de salut jove 10.658,09 € 10.658,09 €
2019 3er trimestre Ajuntament de Sils Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Subvenció en matèria de condicions i estils de vida 1.119,60 € 1.119,60 €

Pàgines

CSV