Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2018 2on trimestre Universitat de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament Pla estratègic de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG (plurianualitat 2015-2018, total 480.000,00 euros) 145.000,00 €
2018 1er trimestre Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament Pla estratègic de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG (plurianualitat 2015-2018, total 340.000,00 euros) 85.000,00 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Fortià Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Rosegadors i insectes en Piscina, Escola i Centre Agrícola. Rosegadors i mosquit tigre en clavegueram 1.744,06 € 1.744,06 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Figueres Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Pla Integral de Gestió de Plagues Urbanes de Figueres 44.335,99 € 44.335,99 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Lladó Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Servei de desratització i desinsectació del pavelló Poliesportiu, llar d'infants i escoles de Lladó en sis aplicacions d'urgència en 24 hores.- Tractament del mosquit tigre i captura de coloms i estornells 3.410,92 € 3.410,92 €
2018 3er trimestre Consell Comarcal del Pla de l'Estany Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses d’inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis socials 15.000,00 € 15.000,00 €
2018 3er trimestre Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya Entitat privada amb ànim de lucre Suport econòmic per a activitats formatives en promoció de la salut 12.119,70 € 9.922,83 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Sant Pere Pescador Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Captura de coloms i Desratització i desinsectació a diferents dependències municipals 4.477,12 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Vilobí d'Onyar Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses d'aplicació dels plans de lluita i control integral de les plagues al municipi de Vilobí d'Onyar 2.593,64 € 2.593,64 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Sant Climent Sescebes Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Control i inspeccions contra coloms, rosegadors i insectes, i tractament preventiu contra el mosquit tigre 3.822,32 € 3.379,73 €

Pàgines

CSV