Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2018 2on trimestre Universitat de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament Pla estratègic de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG (plurianualitat 2015-2018, total 480.000,00 euros) 145.000,00 €
2018 1er trimestre Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament Pla estratègic de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG (plurianualitat 2015-2018, total 340.000,00 euros) 85.000,00 €
2018 3er trimestre Consorci d'Acció Social de la Garrotxa Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses d’inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis socials 15.000,00 € 15.000,00 €
2018 3er trimestre Col·legi Oficial de metges Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Suport econòmic per a activitats formatives en promoció de la salut 14.962,59 € 14.924,93 €
2018 3er trimestre Associació de discapacitats de les Comarques Gironines Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Activitats Esportives Inclusives Estiu 1.300,00 € 1.300,00 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Palau-saverdera Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Programa trimestral de desratització i desinsectació dels centres educatius 670,29 € 670,29 €
2018 3er trimestre Fundació Privada Escola Sant Vicenç de Paül Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre KSAMEU. una proposta d'acció comunitària per la inclusió de persones en risc d'exclusió social 3.893,94 € 3.893,94 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Castellfollit de la Roca Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Desratització del clavagueram,plans DDD en edifici municipal amb cuina 270,26 € 270,26 €
2018 3er trimestre Ajuntament d'Hostalric Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre treballes efectuats pel control del mosquit tigre, prediagnosi, execució i redacció informe control de la població de coloms i servei de desratització 7.350,31 € 7.350,31 €
2018 3er trimestre Ajuntament de Masarac Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Control de plagues de coloms mitjançant gàbies 653,40 € 653,40 €

Pàgines

CSV