Diputació de Girona

Subvencions

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podeu consultar totes les subvencions concedides per Dipsalut per a fomentar les actuacions de salut pública en les diferents administracions i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

En la taula següent podreu consultar les subvencions concedides amb el detall del beneficiari, tipologia de beneficiari, objecte de la subvenció, import concedit, i import efectivament pagat, on es mostra la quantitat efectivament satisfeta, que pot no coincidir amb l’import concedit un cop revisada la documentació justificativa. Dins l’esmentada columna hi pot aparèixer la quantitat 0,00 euros, que significa que una vegada concedida la subvenció aquesta es va revocar o també pot no aparèixer cap import, el que vol dir que la subvenció encara està en procediment de reconeixement d’obligació i posterior pagament. Tots els imports es mostren amb IVA inclòs.

En aquesta taula es presenten agrupades les subvencions concedides mitjançant el procediment de lliure concurrència i les subvencions concedides mitjançant procediments no competitius, essent aquestes primeres també consultables al servei d'e-tauler de Dipsalut d’acord amb les seves bases específiques.

Finalment, cal afegir que les subvencions que concedeixen les administracions públiques poden ser superiors a l’any natural. Són les anomenades subvencions plurianuals. A la taula, aquestes subvencions s’identifiquen incloent al final de la descripció de l’objecte -entre parèntesis- l’import total concedit i la durada de les actuacions. Per la seva banda, les columnes “import concedit” i “import pagat” informen exclusivament dels imports satisfets en la corresponent anualitat.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Beneficiari Tipologia Objecte Import concedit Import pagat
2018 2on trimestre Universitat de Girona Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament Pla estratègic de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG (plurianualitat 2015-2018, total 480.000,00 euros) 145.000,00 €
2018 1er trimestre Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Finançament Pla estratègic de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG (plurianualitat 2015-2018, total 340.000,00 euros) 85.000,00 €
2018 3er trimestre Fundació Privada Pere Closa, per a la Formació i la promoció dels Gitanos a Catalunya Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Projecte Promoció Escolar a Girona Est 16.000,00 €
2018 2on trimestre Ajuntament de Sant Julià de Ramis Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre calefacció i electricitat 1.739,03 €
2018 2on trimestre Associació Resitua't Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Programa Espai 895,10 €
2018 2on trimestre Ajuntament de Llambilles Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Promoció hàbits slaudables 3.496,97 €
2018 2on trimestre AECC Catalunya contra el càncer Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Atenció psicooncològica per a malalts i els seus familiars 2.397,59 €
2018 2on trimestre Ajuntament de Viladasens Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre manteniment climatització, neteja i telèfon 1.739,05 €
2018 2on trimestre Ajuntament de Pont de Molins Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Promoció Hàbits saludables 512,27 €
2018 2on trimestre Ajuntament de Vilafant Administració pública / Entitat privada sense ànim de lucre Despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans de Salut i Xarces d'Itineraris Saludables 2.400,00 €

Pàgines

CSV