Diputació de Girona

Contractes

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podreu consultar tota la contractació pública igual o superior a 15.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 40.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d'acord amb la legislació de règim local. Els procediments de contractació que encara estan en procés de licitació podeu consultar-los al perfil del contractant de Dipsalut.

En la taula següent s’identifica cada contractació amb l’objecte, durada, valor estimat del contracte i import d’adjudicació, procediment emprat per la seva celebració i identitat de l’adjudicatari. Si premeu en el text de l’objecte de la licitació, accedireu a més informació relacionada amb la contractació. Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que la Llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres cerques.

El Valor Estimat del Contracte incorpora els imports corresponents a possibles pròrrogues del contracte i les modificacions que puguin estar previstes en els plecs de clàusules administratives del contracte. En canvi, el preu d’adjudicació que es visualitza a la taula només inclou el preu ofertat per l’empresa guanyadora sense incloure les pròrrogues ni modificacions. (Totes les xifres es mostren amb IVA no inclòs).

Finalment i respecte de la informació sobre les subcontractacions, modificacions, desistiments i renúncies dels contractes, s’informarà de forma específica atesa l’escassa incidència que tenen en la contractació pública de Dipsalut.

Així mateix, podreu consultar la informació corresponent als contractes celebrats amb anterioritat a la entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, concretament a aquells que eren superiors a 18.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que ha realitzat Dipsalut.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Durada Procediment Objecte de la licitació Valor estimat del contracte Import adjudicació Adjudicatari
2020 1er trimestre 2 anys Obert Servei de formació a distància dels docents participants al programa Sigues Tu. Lot D 18.270,00 € 12.800,00 € Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai (Fundació Pere Tarrés)
2020 1er trimestre 2 anys Obert Serveis necessaris pel desenvolupament dels programes pt01 i pt02 programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de legionel·losi 2.279.371,75 € 949.738,23 € UTE Cecam - Labaqua
2020 2on trimestre 1 any Acord marc Adhesió a l'acord marc del servei d'assegurança de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l’administració i mediació de l'ACM 8.024,94 € 8.024,94 € Ferrer & Ojeda Asociados Correduría de Seguros, SL
2020 2on trimestre 2 mesos Emergència Contractació d'emergència del servei de teleassistència especial i complementari de durada aproximada de dos mesos 15.000,00 € 15.000,00 € Televida Servicios Sociosantarios SLU
2020 2on trimestre 2 mesos Emergència Contractació d'emergència del subministrament de 12.000 Kits tests anticossos SARS-COV-2 120.000,00 € 120.000,00 € Acuña Fombona
2020 2on trimestre 2 mesos Emergència Contractació de'emergència pel subministrament de 15.000 gels hidroalcohòlics de 400 ml. 75.000,00 € 75.000,00 € The Kurelab SL
2020 2on trimestre 3 mesos Emergència Contractació d’emergència del servei de teleassistència complementaria d’una durada màxima de tres mesos 20.000,00 € 20.000,00 € TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANTARIOS SLU
2020 2on trimestre 2 mesos Emergència Contractació d’emergència del subministrament de 30.000 kits de mascaretes pretallades de roba rentable. 36.000,00 € 36.000,00 € Technotex Quality Fabrics SL,
2020 2on trimestre 2 mesos Emergència Contractació d’emergència pel subministrament de 8.000 mascaretes N95/FFP2 i 180 caixes de guants de nitril 30.715,00 € 30.715,00 € AQUASOS SERVEIS INTEGRALS S.L.
2020 2on trimestre 2 mesos Emergència contractació d’emergència pel subministrament de 8.000 mascaretes N95/FFP2 i 60.000 guants de nitril 34.085,00 € 34.085,00 € Aquasos Serveis Integrals SL

Pàgines

CSV