Diputació de Girona

Contractes

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podreu consultar tota la contractació pública igual o superior a 15.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 40.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d'acord amb la legislació de règim local. Els procediments de contractació que encara estan en procés de licitació podeu consultar-los al perfil del contractant de Dipsalut.

En la taula següent s’identifica cada contractació amb l’objecte, durada, valor estimat del contracte i import d’adjudicació, procediment emprat per la seva celebració i identitat de l’adjudicatari. Si premeu en el text de l’objecte de la licitació, accedireu a més informació relacionada amb la contractació. Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que la Llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres cerques.

El Valor Estimat del Contracte incorpora els imports corresponents a possibles pròrrogues del contracte i les modificacions que puguin estar previstes en els plecs de clàusules administratives del contracte. En canvi, el preu d’adjudicació que es visualitza a la taula només inclou el preu ofertat per l’empresa guanyadora sense incloure les pròrrogues ni modificacions. (Totes les xifres es mostren amb IVA no inclòs).

Finalment i respecte de la informació sobre les subcontractacions, modificacions, desistiments i renúncies dels contractes, s’informarà de forma específica atesa l’escassa incidència que tenen en la contractació pública de Dipsalut.

Així mateix, podreu consultar la informació corresponent als contractes celebrats amb anterioritat a la entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, concretament a aquells que eren superiors a 18.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que ha realitzat Dipsalut.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Durada Procediment Objecte de la licitació Valor estimat del contracte Import adjudicació Adjudicatari
2022 4rt trimestre 6 mesos Acord marc Contracte derivat de compra de 18 desfibril·ladors mitjançant d'acord marc ACM 21.150,00 € 21.150,00 € Cardiosos Global Protection, SL
2022 4rt trimestre 1 any Privat Contracte derivat de l'acord marc de l'ACM assegurança de vida dels treballadors de Dipsalut anualitat 2023 7.848,00 € 7.848,00 € FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
2022 4rt trimestre 1 any Privat Contracte derivat de l'acord marc de l'ACM assegurança vehicles de Dipsalut anualitat 2023 979,08 € 979,08 € Vida Caixa, SAU
2022 4rt trimestre 1 any Acord marc Contracte derivat de l'acord marc de la Central de Compres i Subministraments de la Generalitat de Catalunya anualitat 2023 3.719,00 € 3.719,00 € Solred SA
2022 4rt trimestre 2 anys Obert servei de disseny, programació, desplegament i manteniment del nou lloc web de Dipsalut 23.086,93 € 18.619,20 € Serinza SL
2022 4rt trimestre 2 anys Obert Servei de suport i de formació derivada del programa “Sigues tu: eines i actius per a la salut” 1.795.826,25 € 1.795.826,25 € Varis lots/adjudicataris
2022 4rt trimestre 2 anys Obert Servei de telefonia mòbil per a les cabines dels desfibril·ladors 33.800,00 € 33.800,00 € Vodafone España SAU
2022 4rt trimestre 6 mesos Acord marc Subministrament de 59 desfibril·ladors (DEA) amb instal·lació, derivat acord marc ACM 176.725,00 € 176.725,00 € Cardiosos Global Protection, SL

Pàgines

CSV