Contractes menors

En aquest apartat podreu consultar la contractació pública inferior a 15.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 40.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d’acord amb la legislació de règim local.

D’acord amb l’article 7 de la instrucció de la contractació menor del grup institucional de la Diputació de Girona, els procediments de contractació que tinguin un valor estimat individual inferior a 3.000 €* (IVA no inclòs) es realitzaran a través de la tramitació simplificada de pagaments menors de manera que el centre gestor proposarà i motivarà anualment les despeses que s’hi corresponen. Així doncs, en la següent taula podreu consultar la informació de tota la contractació menor superior a 3.000 € (IVA no inclòs) on s’identificarà: objecte, durada, import d’adjudicació (IVA inclòs) i la identitat de l’adjudicatari.

Així mateix, podreu consultar la informació corresponent als contractes menors celebrats amb anterioritat a la entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, concretament aquells que eren inferiors a 18.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros (IVA no inclòs)en el cas dels contractes d’obres que ha realitzat Dipsalut.

Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que la llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia habitual de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres recerques. Si en anys successius Dipsalut realitzés alguna contractació amb una modalitat no prevista en aquest apartat, l’incorporaríem immediatament en les taules de recerques. (Totes les xifres es mostren amb l’IVA no inclòs).

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

(*) El límit establert a la base 28a del Pressupost, va ser ampliat l’any 2016, passant de 1.000 a 3.000 €, per tant, els anys 2014 i 2015 es mostra la contractació de més de 1.000€, i a partir del 2016, la de més de 3.000€ (en tots els casos IVA no inclòs)

Any Trimestre Tipologia Objecte Import adjudicació Nom adjudicatari
2on trimestre Privat Patrocini de les activitats del “Fòrum Gastronòmic Girona”, organitzat per Incatis SL 8.000,00 € Incatis SL
2on trimestre Privat Patrocini Inspira Festival Inclusiu 5.000,00 € Fundació Privada Map
2on trimestre Privat Patrocini de les accions integradores dins el festival FESTIVALOT 2023 8.000,00 € Pistatxo Produccions SL
3er trimestre Privat Patrocini a la Fundació Universitat de Girona, per l'organització del XXX Congrés Nacional de la Societat Anatòmica Espanyola 3.000,00 € Fundació Universitat de Girona
4rt trimestre Servei Servei de formació de claustre a centres que fan el programa Sigues tu sobre “La mort i el dol a l’aula” 7.979,40 € Carme Dolz Peidro
4rt trimestre Servei Servei de Resum gràfic digital dels indicadors de l'Observatori 3.062,90 € Frame Girona SL
4rt trimestre Servei Servei de delegat de protecció de dades 14.750,00 € Carles San José Amat
4rt trimestre Servei Servei de retolació dels vehicles de Dipsalut 5.526,25 € Simbiosi Serveis de Retolació SL
4rt trimestre Subministrament Subministrament d’un mínim de 5.000 samarretes pel programa d’activitat física de Dipsalut 14.350,00 € KATACRACK SHIRTS SL,
4rt trimestre Subministrament Subministrament de 126 bastons de marxa nòrdica, tacs i bosses per al seu transport. 5.627,90 € Cristina Borràs Ferré