Diputació de Girona

Contractes menors

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podreu consultar la contractació pública inferior a 15.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 40.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d’acord amb la legislació de règim local.

D’acord amb l’article 7 de la instrucció de la contractació menor del grup institucional de la Diputació de Girona, els procediments de contractació que tinguin un valor estimat individual inferior a 3.000 €* (IVA no inclòs) es realitzaran a través de la tramitació simplificada de pagaments menors de manera que el centre gestor proposarà i motivarà anualment les despeses que s’hi corresponen. Així doncs, en la següent taula podreu consultar la informació de tota la contractació menor superior a 3.000 € (IVA no inclòs) on s’identificarà: objecte, durada, import d’adjudicació (IVA inclòs) i la identitat de l’adjudicatari.

Així mateix, podreu consultar la informació corresponent als contractes menors celebrats amb anterioritat a la entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, concretament aquells que eren inferiors a 18.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros (IVA no inclòs)en el cas dels contractes d’obres que ha realitzat Dipsalut.

Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que la llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia habitual de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres recerques. Si en anys successius Dipsalut realitzés alguna contractació amb una modalitat no prevista en aquest apartat, l’incorporaríem immediatament en les taules de recerques. (Totes les xifres es mostren amb l’IVA no inclòs).

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

(*) El límit establert a la base 28a del Pressupost, va ser ampliat l’any 2016, passant de 1.000 a 3.000 €, per tant, els anys 2014 i 2015 es mostra la contractació de més de 1.000€, i a partir del 2016, la de més de 3.000€ (en tots els casos IVA no inclòs)

Any Trimestre Tipologia Objecte Import adjudicació Adjudicatari
2022 4rt trimestre Servei Servei de creació del vídeo story-telling i recursos gràfics relacionats amb l'e-cohort i l'Observatori 7.635,00 € CREATIVE CORNER, SL
2022 4rt trimestre Servei Servei de formació “El rol de la professional d’ajuda. Eix de la intervenció sistèmica 3.935,00 € Anna Viñas Millán
2022 4rt trimestre Servei Servei d'assessorament, gestió de grups i organització interna 4.180,00 € FIL A L'AGULLA, SCCL
2022 4rt trimestre Servei Servei de disseny, programació i test de quadres de comandament de l'Observatori de Dipsalut 9.000,00 € Storydata
2022 4rt trimestre Servei Servei d'assessoria de desenvolupament dels indicadors de l'Observatori de Dipsalut 14.400,00 € GARMISCH CONSULTING SL
2022 4rt trimestre Servei Servei de Desenvolupament de la Memòria 2019-2022 i del vídeo corresponent 7.172,23 € GLAM COOPERATIVA DE COMUNICACIÓ I DISSENY SCCL
2022 4rt trimestre Servei Servei d'assessorament i d'avaluació estratègica de l'Observatori de la Salut de Dipsalut 10.230,00 € Àrea Q, SL
2022 4rt trimestre Subministrament Subministrament de combustible pels vehicles de Dipsalut pels mesos d'agost fins desembre de 2022 3.000,00 € BP OIL ESPAÑA, S.A.
2022 4rt trimestre Subministrament Subministrament de set ordinadors portàtils i els seus perifèrics (dockstation, pantalla, teclat i ratolí) 9.398,20 € NEW PROJECT NETWORKING SL
2022 4rt trimestre Subministrament Subministrament de 5 vehicles, en la modalitat d'arrendament sense opció de compra, fins a inici execució nou contracte 14.549,67 € ALD AUTOMOTIVE SA

Pàgines

CSV