Diputació de Girona

Contractes menors

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podreu consultar la contractació pública inferior a 15.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 40.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d’acord amb la legislació de règim local.

D’acord amb l’article 7 de la instrucció de la contractació menor del grup institucional de la Diputació de Girona, els procediments de contractació que tinguin un valor estimat individual inferior a 3.000 €* (IVA no inclòs) es realitzaran a través de la tramitació simplificada de pagaments menors de manera que el centre gestor proposarà i motivarà anualment les despeses que s’hi corresponen. Així doncs, en la següent taula podreu consultar la informació de tota la contractació menor superior a 3.000 € (IVA no inclòs) on s’identificarà: objecte, durada, import d’adjudicació (IVA inclòs) i la identitat de l’adjudicatari.

Així mateix, podreu consultar la informació corresponent als contractes menors celebrats amb anterioritat a la entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, concretament aquells que eren inferiors a 18.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros (IVA no inclòs)en el cas dels contractes d’obres que ha realitzat Dipsalut.

Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que la llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia habitual de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres recerques. Si en anys successius Dipsalut realitzés alguna contractació amb una modalitat no prevista en aquest apartat, l’incorporaríem immediatament en les taules de recerques. (Totes les xifres es mostren amb l’IVA no inclòs).

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

(*) El límit establert a la base 28a del Pressupost, va ser ampliat l’any 2016, passant de 1.000 a 3.000 €, per tant, els anys 2014 i 2015 es mostra la contractació de més de 1.000€, i a partir del 2016, la de més de 3.000€ (en tots els casos IVA no inclòs)

Any Trimestre Tipologia Objecte Import adjudicació Adjudicatari
2018 4rt trimestre Servei Servei d'elaboració de la Guia de primers auxilis psicològics (3a. edició). 3.550,00 € Minimilks Marketing and Branding, SL
2018 4rt trimestre Servei Servei d’assessorament en socorrisme aquàtic per dur a terme les diferents accions que formen part del projecte d’avaluació qualitativa de la llauna rescat 8.640,00 € Bartomeu Casellas Nogué
2018 4rt trimestre Servei Servei d’elaboració de la memòria d’activitat de Dipsalut 3.945,00 € Glam Comunicació, SL
2018 4rt trimestre Servei Servei de docència dels cursos del Catàleg de formació del segon semestre de 2018 6.650,00 € Centre d’estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SL (CECAM)
2018 4rt trimestre Servei Servei d’obtenció i anàlisi estadístic que proporcioni mesures d’associació dels processos generadors de SOC entre l’alumnat del programa “Sigues tu” 14.790,00 € Means Evaluación, SL
2018 4rt trimestre Servei Servei de dinamització dels grups d’infants del Sigues tu en família pel curs 2018-19 14.501,20 € Batibull Associació de Lleure:
2018 4rt trimestre Servei Servei de bossa d’hores per a l’execució de cursos de formació en Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Automàtica DEA 4.392,00 € Fundació Universitat de Girona - Innovació i Formació
2018 4rt trimestre Servei Servei de recursos addicionals per a la dinamització del programa Sigues tu, 3.888,00 € Músics de Girona, SCCL
2018 4rt trimestre Servei Servei d’avaluació del programa “Sigues tu” 14.910,00 € Àrea Q, SL
2018 4rt trimestre Servei Servei de recursos addicionals per a les dinamitzadions del pograma sigues tu 11.130,00 € Pere Hosta Zazo

Pàgines

CSV