Diputació de Girona

Contractes menors

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podreu consultar la contractació pública inferior a 15.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 40.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d’acord amb la legislació de règim local.

D’acord amb l’article 7 de la instrucció de la contractació menor del grup institucional de la Diputació de Girona, els procediments de contractació que tinguin un valor estimat individual inferior a 3.000 €* (IVA no inclòs) es realitzaran a través de la tramitació simplificada de pagaments menors de manera que el centre gestor proposarà i motivarà anualment les despeses que s’hi corresponen. Així doncs, en la següent taula podreu consultar la informació de tota la contractació menor superior a 3.000 € (IVA no inclòs) on s’identificarà: objecte, durada, import d’adjudicació (IVA inclòs) i la identitat de l’adjudicatari.

Així mateix, podreu consultar la informació corresponent als contractes menors celebrats amb anterioritat a la entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, concretament aquells que eren inferiors a 18.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros (IVA no inclòs)en el cas dels contractes d’obres que ha realitzat Dipsalut.

Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que la llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia habitual de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres recerques. Si en anys successius Dipsalut realitzés alguna contractació amb una modalitat no prevista en aquest apartat, l’incorporaríem immediatament en les taules de recerques. (Totes les xifres es mostren amb l’IVA no inclòs).

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

(*) El límit establert a la base 28a del Pressupost, va ser ampliat l’any 2016, passant de 1.000 a 3.000 €, per tant, els anys 2014 i 2015 es mostra la contractació de més de 1.000€, i a partir del 2016, la de més de 3.000€ (en tots els casos IVA no inclòs)

Any Trimestre Tipologia Objecte Import adjudicació Adjudicatari
2021 4rt trimestre Servei Servei de formació escoles 2022 "consciència corporal" Sigues Tu 13.056,00 € ASSOCIACIO TIRABUIXO,
2021 4rt trimestre Servei Servei de correcció i traducció de documentació relacionada amb programes del catàleg de serveis de Dipsalut. 6.611,57 € ESTER VIDAL CAYRO,
2021 4rt trimestre Servei Servei de Formació docents "Diversitat sexual i de gènere". 13.680,00 € CANDELA, ACCIÓ COMUNITÀRIA I FEMINISTA, S.C.C.L.,
2021 4rt trimestre Servei Neteja i desinfecció dels dipòsits d’aigua de consum de les zones de subministrament dels municipis 7.000,00 € BRAUT EIX AMBIENTAL SL
2021 4rt trimestre Servei Assessorament tecnològic del plec de necessitats de la consulta preliminar de mercat (CPM) 14.200,00 € Lis-Solutions, Logistic Intelligence and Data Analysis SL
2021 4rt trimestre Servei Neteja i desinfecció dels dipòsits d’aigua de consum de les zones de subministrament dels municipis 7.000,00 € PROVEÏMENTS D'AIGUA SA
2021 4rt trimestre Servei Servei d’assessorament amb estadística i preparació de dades i indicadors de l’[O]bservatori 14.500,00 € Universitat de Girona
2021 4rt trimestre Servei Contractació del docent de la formació "La mort i el dol a l'aula" en el marc del programa "Sigues tu, eines i actius per la salut 6.480,00 € Maria del Carmen Dolz Peidró
2021 4rt trimestre Servei Contractació del docent de la formació "La gestió de les emocions a l'aula" en el marc del programa "Sigues tu, eines i actius per la salut" 12.789,00 € Pau Lopez Marin
2021 4rt trimestre Servei Servei de formació sobre facilitació de processos a l’equip tècnic “Sigues tu” 3.960,00 € Fil a l’Agulla

Pàgines

CSV