Diputació de Girona

Contractes menors

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podreu consultar tota la contractació pública inferior a 18.000 euros (IVA exclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d’acord amb la legislació de règim local.

D’acord amb la base 28a del Pressupost de la Diputació de Girona (*), els procediments de contractació igual o inferiors a 3.000 € es realitzaran a través del procediment simplificat p.2000 pel qual no requereix pròpiament d’un decret de la presidència de Dipsalut. Així doncs, en la següent taula podreu consultar la informació de tota la contractació menor superior a 3.000 € on s’identificarà: tipologia del contracte, data de concessió, objecte, import i adjudicatari.

Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que el text refós de la llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia habitual de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres recerques. Si en anys successius Dipsalut realitzés alguna contractació amb una modalitat no prevista en aquest apartat, l’incorporaríem immediatament en les taules de recerques. (Totes les xifres es mostren amb l’IVA exclòs)

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

(*) El límit establert a la base 28a del Pressupost, va ser ampliat l’any 2016, passant de 1.000 a 3.000 €, per tant, els anys 2014 i 2015 es mostra la contractació de més de 1.000€, i a partir del 2016, la de més de 3.000€ (en tots els casos IVA exclòs)

Any Trimestre Tipologia Objecte Import adjudicació Adjudicatari
2018 1er trimestre Servei Servei de Suport i Atenció Psicològica en Situacions d'emergència entre l'1 de desembre fins el 20 de desembre de 2017 3.560,00 € Axios - Suport Psicològic a l'Administració, SC
2018 1er trimestre Servei Docència del curs de control i gestió del risc per a la transmissió de legionel·losi 8.340,00 € Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials SLU (CECAM)
2018 1er trimestre Servei Formació a distància dels docents del programa "Sigues Tu" 8.500,00 € Fundación Edex
2018 1er trimestre Servei Servei de manteniment anual aplicatius informàtics per a l'any 2018 4.333,88 € ABS Informatica, SL
2018 1er trimestre Servei Monitorització de la planta pilot d'eliminació de nitrats instal·lada a Borrassà 3.773,80 € Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua
2018 1er trimestre Servei Impressió de 1.000 dossiers tècnics 3.692,70 € Palahí Arts Gràfiques, SL
2018 1er trimestre Servei Certificació de facilitadors educatius 5.280,00 € Júlia Mateo Gambarte
2018 1er trimestre Servei Servei d'impressió del material formatiu del primer semestre de 2018 3.206,00 € Lith Gràfiques, SL
2018 1er trimestre Servei Impressió i manteniment anual de dues impressores Kyocera 10.655,00 € Copicat Sala Roura, SL
2018 1er trimestre Servei Servei d'elaboració d'anuncis gràfics i altres tasques de disseny gràfic 5.155,00 € Viti Agència Creativa, SL

Pàgines

CSV