Diputació de Girona

Contractes menors

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podreu consultar la contractació pública inferior a 15.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 40.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d’acord amb la legislació de règim local.

D’acord amb l’article 7 de la instrucció de la contractació menor del grup institucional de la Diputació de Girona, els procediments de contractació que tinguin un valor estimat individual inferior a 3.000 €* (IVA no inclòs) es realitzaran a través de la tramitació simplificada de pagaments menors de manera que el centre gestor proposarà i motivarà anualment les despeses que s’hi corresponen. Així doncs, en la següent taula podreu consultar la informació de tota la contractació menor superior a 3.000 € (IVA no inclòs) on s’identificarà: objecte, durada, import d’adjudicació (IVA inclòs) i la identitat de l’adjudicatari.

Així mateix, podreu consultar la informació corresponent als contractes menors celebrats amb anterioritat a la entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, concretament aquells que eren inferiors a 18.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros (IVA no inclòs)en el cas dels contractes d’obres que ha realitzat Dipsalut.

Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que la llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia habitual de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres recerques. Si en anys successius Dipsalut realitzés alguna contractació amb una modalitat no prevista en aquest apartat, l’incorporaríem immediatament en les taules de recerques. (Totes les xifres es mostren amb l’IVA no inclòs).

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

(*) El límit establert a la base 28a del Pressupost, va ser ampliat l’any 2016, passant de 1.000 a 3.000 €, per tant, els anys 2014 i 2015 es mostra la contractació de més de 1.000€, i a partir del 2016, la de més de 3.000€ (en tots els casos IVA no inclòs)

Any Trimestre Tipologia Objecte Import adjudicació Adjudicatari
2021 2on trimestre Servei Servei de càpsules formatives per a famílies de secundària sobre com establir normes i limitis en l'ús i l'abús de pantalles 3.200,00 € M. Helena Tolosa Costa
2021 2on trimestre Servei Servei de càpsules formatives per a famílies de secundària sobre la comunicació respectuosa amb fills adolescents 3.000,00 € Estefania Perez
2021 2on trimestre Servei Suport metodològic, coordinació i dinamització territorial del programa "Benestar i Comunitat" 12.674,00 € Àrea Q, SL
2021 2on trimestre Servei Servei de desenvolupament del mòdul de gestió de les formacions i consulta dels recursos del web Sigues tu 3.819,00 € LAMANTIS DISSENY I INTERNET SL,
2021 2on trimestre Servei Convalidació del servei de manteniment dels desfibril·ladors del mes de gener de 2021 9.354,38 € BESTWIND SOLUTIONS SL
2021 2on trimestre Servei Servei de Manteniment del servidor SQL Server 2019 Enterprise 3.595,50 € TEKKTIA MOBILE, SL
2021 2on trimestre Servei Servei de presentador per a la 11th European Conference on Health Promotion i 7th International Conference on Salutogenesis 3.410,00 € Connect2enjoy SL
2021 2on trimestre Servei Servei d'assessorament per la creació i avaluació de material didàctic del programa Sigues tu 8.425,00 € Maria del Carmen Dolz Peidró
2021 2on trimestre Servei Desenvolupament d'un mòdul estadístic i d'un mòdul de control de l'assistència dels usuaris/es en el programa informàtic Parcs Urbans i Xarxes d'Itineraris Saludables. 5.748,00 € EVENTIS WEB & APP & TICKETS SL
2021 2on trimestre Servei Servei de formació en lideratge i motivació d'equips 3.680,00 € Carlos Pérez Rodríguez

Pàgines

CSV