Diputació de Girona

Contractes menors

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podreu consultar la contractació pública inferior a 15.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 40.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d’acord amb la legislació de règim local.

D’acord amb l’article 7 de la instrucció de la contractació menor del grup institucional de la Diputació de Girona, els procediments de contractació que tinguin un valor estimat individual inferior a 3.000 €* (IVA no inclòs) es realitzaran a través de la tramitació simplificada de pagaments menors de manera que el centre gestor proposarà i motivarà anualment les despeses que s’hi corresponen. Així doncs, en la següent taula podreu consultar la informació de tota la contractació menor superior a 3.000 € (IVA no inclòs) on s’identificarà: objecte, durada, import d’adjudicació (IVA inclòs) i la identitat de l’adjudicatari.

Així mateix, podreu consultar la informació corresponent als contractes menors celebrats amb anterioritat a la entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, concretament aquells que eren inferiors a 18.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros (IVA no inclòs)en el cas dels contractes d’obres que ha realitzat Dipsalut.

Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que la llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia habitual de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres recerques. Si en anys successius Dipsalut realitzés alguna contractació amb una modalitat no prevista en aquest apartat, l’incorporaríem immediatament en les taules de recerques. (Totes les xifres es mostren amb l’IVA no inclòs).

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

(*) El límit establert a la base 28a del Pressupost, va ser ampliat l’any 2016, passant de 1.000 a 3.000 €, per tant, els anys 2014 i 2015 es mostra la contractació de més de 1.000€, i a partir del 2016, la de més de 3.000€ (en tots els casos IVA no inclòs)

Any Trimestre Tipologia Objecte Import adjudicació Adjudicatari
2020 4rt trimestre Servei Servei d'assessorament i suport tècnic en el "Programa de millora de les bones pràctiques parentals i criança positiva" 5.130,00 € Universitat de Girona
2020 4rt trimestre Servei Servei especial de teleassistència per donar resposta a la COVID19, fins a un màxim de 8 mesos 14.423,08 € Televida Servicios Sanitarios
2020 4rt trimestre Servei Servei d’ Assessorament en l’organització de la 11th European Conference on Health Promotion i 7th International Conference on Salutogenesis 6.025,00 € Acto servies, SL
2020 4rt trimestre Servei Servei de Plataforma virtual de la 11th European Conference on Health Promotion i 7th International Conference on Salutogenesis. 2020 9.914,32 € Ramon Pinto Ratera
2020 4rt trimestre Servei Manteniment històric del gestor d'expedients i registre Absis i manteniment d'Accede i Firmadoc, per a l'any 2021 4.650,00 € ABS INFORMÀTICA, SL
2020 4rt trimestre Subministrament Subministrament de 4 ordinadors de sobretaula, 4 ordinadors portàtils i 8 llicències Microsoft Office 2020. 7.955,60 € New Project Networking SL,
2020 4rt trimestre Subministrament Adquisició de 3 portàtils i 3 llicències Microsotf Office 3.384,80 € NEW PROJECT NETWORKING SL
2020 4rt trimestre Subministrament Subministrament d'una bicicleta el·líptica per al Parc Urbà de Salut 3.769,00 € PARKS 3000, SL
2020 4rt trimestre Privat Patrocini publicitari en el documental "Bailar la locura" 3.000,00 € Marta Espar Figueras
2020 4rt trimestre Privat Patrocini de "All Together Week" AECC. ASSOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER. 4.000,00 € Associació Espanyola Contra el Càncer

Pàgines

CSV