Contractes

En aquest apartat podreu consultar tota la contractació pública igual o superior a 15.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 40.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d'acord amb la legislació de règim local. Els procediments de contractació que encara estan en procés de licitació podeu consultar-los al perfil del contractant de Dipsalut.

En la taula següent s’identifica cada contractació amb l’objecte, durada, valor estimat del contracte i import d’adjudicació, procediment emprat per la seva celebració i identitat de l’adjudicatari. Si premeu en el text de l’objecte de la licitació, accedireu a més informació relacionada amb la contractació. Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que la Llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres cerques.

El Valor Estimat del Contracte incorpora els imports corresponents a possibles pròrrogues del contracte i les modificacions que puguin estar previstes en els plecs de clàusules administratives del contracte. En canvi, el preu d’adjudicació que es visualitza a la taula només inclou el preu ofertat per l’empresa guanyadora sense incloure les pròrrogues ni modificacions. (Totes les xifres es mostren amb IVA no inclòs).

Finalment i respecte de la informació sobre les subcontractacions, modificacions, desistiments i renúncies dels contractes, s’informarà de forma específica atesa l’escassa incidència que tenen en la contractació pública de Dipsalut.

Així mateix, podreu consultar la informació corresponent als contractes celebrats amb anterioritat a la entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, concretament a aquells que eren superiors a 18.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que ha realitzat Dipsalut.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Durada Procediment Objecte de la licitació Valor estimat del contracte Import adjudicació Adjudicatari
1er trimestre 1 any Acord marc Contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions de la Diputació de Girona i el seu sector públic 14.321,67 € 14.321,67 € Localret. Vodafone i Telefónica
1er trimestre 1 any Acord marc Contractació derivada de l’adhesió de Dipsalut a l’acord marc del servei d’assegurança de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de Dipsalut 4.088,08 € 4.088,08 € AIG Europe Limited
1er trimestre 1 any Obert Servei de recepció i control d’accés a les instal·lacions de Dipsalut, reservat a centres especials de treball d’iniciativa social i a empreses d’inserció 12.100,00 € 12.100,00 € Serveis Integrals de Finques Urbanes SL - SIFU
1er trimestre 6 mesos Acord marc Subministrament, en la modalitat de rènting, de 235 desfibril·ladors mòbils, derivat de l’acord marc 324.300,00 € 324.300,00 € Cardiosos Global Protection, SL,
4rt trimestre 1 any Acord marc Assegurança dels vehicles de Dipsalut any 2024 (derivat acord marc) 1.370,96 € 1.370,96 € FERRER OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL
4rt trimestre 2 anys Reestringit Arrendament de diverses sales de reunió al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 16.000,00 € 16.000,00 € Fundació Parc Recerca i Innovació Universitat de Girona
4rt trimestre 10 anys Privat Arrendament de nou places d’aparcament situades al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 64.800,00 € 64.800,00 € Universitat de Girona
4rt trimestre 1 any Acord marc Assegurança danys a edificis i instal·lacions any 2024 (derivat acord marc) 1.145,73 € 1.145,73 € FERRER OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL
4rt trimestre 1 any Acord marc Assegurança de vida dels treballadors de Dipsalut any 2024 (derivat acord marc) 6.728,35 € 6.728,35 € FERRER OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL
4rt trimestre 2 anys Acord marc Contractació conjunta del servei d’agència de viatges de la Diputació de Girona i els ens del seu grup institucional (anys 2024-2025) 15.702,47 € 15.702,47 € Viatges Plaimont, SA