Diputació de Girona

Contractes

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podreu consultar tota la contractació pública igual o superior a 15.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 40.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d'acord amb la legislació de règim local. Els procediments de contractació que encara estan en procés de licitació podeu consultar-los al perfil del contractant de Dipsalut.

En la taula següent s’identifica cada contractació amb l’objecte, durada, valor estimat del contracte i import d’adjudicació, procediment emprat per la seva celebració i identitat de l’adjudicatari. Si premeu en el text de l’objecte de la licitació, accedireu a més informació relacionada amb la contractació. Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que la Llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres cerques.

El Valor Estimat del Contracte incorpora els imports corresponents a possibles pròrrogues del contracte i les modificacions que puguin estar previstes en els plecs de clàusules administratives del contracte. En canvi, el preu d’adjudicació que es visualitza a la taula només inclou el preu ofertat per l’empresa guanyadora sense incloure les pròrrogues ni modificacions. (Totes les xifres es mostren amb IVA no inclòs).

Finalment i respecte de la informació sobre les subcontractacions, modificacions, desistiments i renúncies dels contractes, s’informarà de forma específica atesa l’escassa incidència que tenen en la contractació pública de Dipsalut.

Així mateix, podreu consultar la informació corresponent als contractes celebrats amb anterioritat a la entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, concretament a aquells que eren superiors a 18.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que ha realitzat Dipsalut.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Durada Procediment Objecte de la licitació Valor estimat del contracte Import adjudicació Adjudicatari
2018 1er trimestre 2 anys Obert Serveis de desenvolupament del programa de suport a la gestió municipal dels abastaments d'aigua de consum humàuació i control de la qualitat de l'aigua a l'aixeta del consumidor (Pt04) 371.278,00 € 371.278,00 € Proveïments d'Aigua, SA
2018 2on trimestre 2 anys i 4 mesos Acord marc Adhesió a l'acord marc de Diputació de Girona, relatiu a al contracte privat del servei d'assegurança col·lectiva d'assistència sanitària 57.120,00 € 57.120,00 € Fiatc Mútua de Seguros y Reaseguros
2018 2on trimestre 8 mesos Acord marc Adhesió a l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya. 13.000,00 € 13.000,00 € Endesa Energia, SAU
2018 2on trimestre 1 any Acord marc Adhesió a l'acord marc del servei d'assegurances de l'ACM 4.548,59 € 4.548,59 € Ferrer & Ojeda
2018 2on trimestre 2 anys Obert Servei de suport i atenció psicològica en situacions d'emergència al municipi i formació vinculada 72.160,00 € 72.160,00 € AXIOS Suport Psicològic al'Administració, SCP
2018 2on trimestre 2 anys Obert Servei de suport metodològic, coordinació i dinamització territorial del Programa “salut i crisi” (pm10) 136.104,00 € 136.104,00 € Àrea Q, SL
2018 2on trimestre 1 any i 6 mesos Negociat sense publicitat Serveis d'implementació i parametrització informàtica de procediments administratius amb software propietat de l'empresa d'Aytos 90.000,00 € 90.000,00 € AYTOS Soluciones Informáticas, SL
2018 3er trimestre 2 anys Obert Suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils municipals 115.750,00 € 115.750,00 € Centre d'estudis de la construcció i l'anàlisi de materials, CECAM SLU
2018 4rt trimestre - Acord marc Adhesió a l'acord marc de l'ACM per a la compra d'un vehicle 18.539,35 € 18.539,35 € Integral Car, SLU
2018 4rt trimestre 4 anys Acord marc Arrendament de cinc vehicles amb opció de compra 85.168,80 € 85.168,80 € Ald Automotive, SAU
CSV