Diputació de Girona

Contractes

Gestió administrativa Contractació

En aquest apartat podreu consultar tota la contractació pública igual o superior a 15.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 40.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que realitza Dipsalut per tal d’executar les competències que en matèria de salut pública li són atribuïdes d'acord amb la legislació de règim local. Els procediments de contractació que encara estan en procés de licitació podeu consultar-los al perfil del contractant de Dipsalut.

En la taula següent s’identifica cada contractació amb l’objecte, durada, valor estimat del contracte i import d’adjudicació, procediment emprat per la seva celebració i identitat de l’adjudicatari. Si premeu en el text de l’objecte de la licitació, accedireu a més informació relacionada amb la contractació. Respecte de la cerca sobre tipus de contracte, tot i que la Llei de contractes del sector públic preveu tots els tipus de contractes i tots els tipus de procediments permesos per llei, en aquest apartat us mostrarem la tipologia de tipus i procediments de contractes utilitzats per Dipsalut per a facilitar les vostres cerques.

El Valor Estimat del Contracte incorpora els imports corresponents a possibles pròrrogues del contracte i les modificacions que puguin estar previstes en els plecs de clàusules administratives del contracte. En canvi, el preu d’adjudicació que es visualitza a la taula només inclou el preu ofertat per l’empresa guanyadora sense incloure les pròrrogues ni modificacions. (Totes les xifres es mostren amb IVA no inclòs).

Finalment i respecte de la informació sobre les subcontractacions, modificacions, desistiments i renúncies dels contractes, s’informarà de forma específica atesa l’escassa incidència que tenen en la contractació pública de Dipsalut.

Així mateix, podreu consultar la informació corresponent als contractes celebrats amb anterioritat a la entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, concretament a aquells que eren superiors a 18.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros (IVA no inclòs) en el cas dels contractes d’obres que ha realitzat Dipsalut.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.

Any Trimestre Durada Procediment Objecte de la licitació Valor estimat del contracte Import adjudicació Adjudicatari
2022 1er trimestre 2 anys Obert Arrendament d’un espai d’emmagatzematge extern en la modalitat self-storage 26.182,08 € 10.909,20 € Tot hi cap SLU
2022 1er trimestre 2 anys Obert Dinamització, coordinació territorial, Assessorament i acompanyament metodològic del programa “benestar i comunitat” 311.385,60 € 209.320,32 € Àrea Q SL
2022 1er trimestre 2 anys Obert Servei de dinamitzacions dels Parcs de Salut i de les Xarxes d’Itineraris Saludables de la comarca del Gironès 157.824,00 € 65.760,00 € Consell Esportiu del Gironès
2022 2on trimestre 2 anys Acord marc Contractació centralitzada pel subministrament d'aigua mitjançant fonts dispensadores de la Diputació de Girona i el seu grup institucional 5.332,00 € 5.332,00 € Viva Aqua Service Spain S.A,
2022 2on trimestre 2 anys Acord marc Contracte centralitzat amb la Diputació de Girona de serveis postals 10.232,80 € 10.232,80 € SACECA GESTIÓN Y SERVICIOS, SL
2022 2on trimestre 1 any Acord marc Contracte derivat de l'acord marc de l'ACM de subministrament d'energia elèctrica per l'anualitat juliol 2022 - juny 2023 37.500,00 € 37.500,00 € Endesa Energia SAU
2022 2on trimestre 6 mesos Obert Subministrament i instal·lació dels desfibril·ladors pel programa “Girona, territori cardioprotegit” (pm05) 479.334,00 € 258.464,00 € CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION SL
2022 3er trimestre 1 any Acord marc Contracte derivat de l'Acord marc del servei d'assegurances de danys a edificacions i instal·lacions (de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) 1.067,45 € 1.067,45 € Seguros Catalana Occidente SA de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal
2022 3er trimestre 2 anys Obert Servei de “Suport i atenció psicològica en situacions d’emergència al municipi” i la seva formació vinculada 307.881,74 € 128.284,06 € Axios Suport Psicològic a l'Administració SCP
2022 4rt trimestre 1 any Privat Arrendament de 10 places aparcament pels vehicles de Dipsalut 5.460,00 € 5.460,00 € Universitat de Girona

Pàgines

CSV