Sol·licitud d’accés a la informació pública

TRÀMIT DE SOL·LICITUD D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
(Darrera actualització: 06/02/2023)

Dipsalut difon informació sobre l’Organisme i les seves activitats a les webs corporatives, a la Seu electrònica i al Portal de Transparència, d’acord amb les obligacions sobre publicitat activa que detallen la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE núm. 295, de 10/12/2013) i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31/12/2014).

Pel que fa al dret d’accés a la informació pública, el Portal de Transparència posa a disposició de la ciutadania diferents canals, preferiblement electrònics, per a demanar-ne aquella que no hagi estat publicada per Dipsalut. Es tracta de consultes que sol·liciten l’accés a documents i/o expedients elaborats per l’Organisme o que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions. El tràmit de sol·licitud d’informació pública i el procediment administratiu que genera es regeixen pel que determinen el Capítulo III (Derecho de acceso a la información pública) del Título I de la Ley 19/2013, i el Títol III (De la informació pública) de la Llei 19/2014, esmentades anteriorment.

Tràmit per mitjà de formulari específic

Les sol·licituds d’accés a la informació pública es poden presentar davant del Registre de Dipsalut emplenant el formulari que trobareu fent aquest tràmit gratuït.

Tràmit per mitjà d’instància genèrica

També s’acceptaran les sol·licituds presentades per mitjà de la Sol·licitud genèrica de la Seu electrònica de l’Organisme o qualsevol altre mitjà sempre que permeti deixar constància dels següents requisits:

  • La identitat de la persona sol·licitant.
  • La informació precisa a la qual es vol tenir accés, sense necessitat d’indicar cap document ni expedient concrets. Us recomanem consultar l’article 28 de la Llei 19/2014, que estableix el procediment en cas de formular sol·licituds imprecises.
  • La forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació (arxiu pdf, full Excel, format obert…).
  • Una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions amb l’Administració.

Si, a més, s’indica un número de telèfon mòbil, la persona sol·licitant rep un avís en forma de missatge al mòbil quan s’envia per correu electrònic la resposta a la sol·licitud.

Es poden exposar, si així es desitja, els motius que justifiquen l’exercici del dret d’accés a la informació pública. Però l’absència de motivació en cap cas no serà una causa per a denegar la sol·licitud. Us recomanem consultar els articles 18 de la Llei 19/2013 i 29 de la Llei 19/2014, relatiusa les sol·licituds que seran automàticament inadmeses.

D’acord amb el que estableix l’article 16 de la Llei 19/2014, esmentada anteriorment, el dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys.

No cal adjuntar cap document, llevat que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers; en aquest cas, caldrà annexar el consentiment exprés i signat de la persona titular de les dades. Us recomanem també consultar l’article 31 de la Llei 19/2014 relatiu a les sol·licituds que afectin drets o interessos de tercers.

Mitjans de presentació vàlids

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015) estableix quin són els mitjans que permeten deixar constància dels requisits exposats anteriorment:

  • A distància, per mitjà del registre electrònic de l’Organisme (amb el formulari del tràmit corresponent o amb una sol·licitud genèrica), així com de la resta de registres electrònics de qualsevol administració de l’Estat, de les Comunitats Autònomes, de l’Administració Local i de les Universitats públiques o de qualsevol altre organisme o entitat sempre que siguin públics.
    Si es fa servir aquesta opció, caldrà un servei d’identificació digital reconegut: idCAT mòbil, certificat digital, Cl@ve...
  • De manera presencial, a l’oficina d’assistència en matèria de registres de Dipsalut o de qualsevol altra administració.
  • De manera presencial, a les oficines de Correus, per mitjà de correu administratiu.
  • De manera presencial, en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

Tràmit presencial

En el cas que s’opti per realizar el tràmit de manera presencial, cal recordar que el document en què es formula la sol·licitud ha de tenir els mateixos requisits que les sol·licituds electròniques: identitat de la persona sol·licitant i edat requerida, informació precisa a la qual es vol tenir accés, forma o format en què es prefereix tenir accés a la informació i una adreça de contacte que pot ser electrònica, si s’opta per rebre la informació en format digital, o bé una adreça física a efectes de notificació, si es vol rebre la informació en paper, amb les limitacions que això comporta.

A més, cal tenir en compte que, en aquest cas, el document en què es faci la sol·licitud haurà de portar la signatura manuscrita de la persona que demani la informació, si bé la presentació d’aquest document de manera presencial pot portar-la a terme qualsevol altra persona, sense necessitat que hi hagi una autorització expressa.

Derivació de sol·licituds

Si s’adreça a Dipsalut, per qualsevol via, una sol·licitud relativa a informació que no estigui en poder de l’Organisme, la derivarem a l’administració que disposi d’aquella informació, en el termini de 15 dies naturals, i es comunicarà a la persona sol·licitant per mitjà de l’adreça de contacte que s’hagi indicat, d’acord amb el que estableix l’article 30 de la Llei 19/2014.

Límits i garanties

Us recomanem consultar els límits al dret d’accés a la informació establerts als articles 14 de la Llei 19/2013 i 21 de la Llei 19/2014, així com els articles 15 de la Llei 19/2019 i 23 i 24 de la Llei 19/2014, relatius a protecció de dades personals, i els articles 16 de la Llei 19/2013 i 25 de la Llei 19/2014, que regulen l’accés parcial a informació i documentació públiques.

Finalment, us recordem que les dues Lleis en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern esmentades a l’inici estableixen diferents garanties del dret d’accés a la informació pública. El règim de recursos administratius aplicable a la resolució de les sol·licituds en aquest àmbit es farà constar sempre en les comunicacions o notificacions que rebin les persones sol·licitants.

Per a qualsevol dubte o aclariment:

info@dipsalut.cat

972 41 47 20

 

Sol·licitar