Sobre la transparència

La transparència i l'accés a la informació pública han de ser els eixos fonamentals de tota acció política. Només quan l'acció dels responsables públics se sotmet a escrutini, quan els ciutadans poden conèixer com es prenen les decisions que els afecten, com s’utilitzen els fons públics o sota quins criteris actuen les nostres institucions podrem parlar de l'inici d'un procés en el qual els poders públics comencen a respondre a una societat que és crítica, exigent i que demana participació dels poders públics.

Els països amb majors nivells en matèria de transparència i normes de bon govern compten amb institucions més fortes, que afavoreixen el creixement econòmic i el desenvolupament social. En aquests països, els ciutadans poden jutjar millor i amb més criteri la capacitat dels seus responsables públics i decidir en conseqüència. Permetent una millor fiscalització de l'activitat pública es contribueix a la necessària regeneració democràtica, es promou l'eficiència i eficàcia de les administracions públiques i s'afavoreix el creixement econòmic.

El Portal Transparència de Dipsalut és concebut en un doble abast: per una banda incrementar i reforçar la transparència en l’activitat pública i per l’altra banda reconèixer i garantir l’accés a la informació. En aquest sentit el propi portal s’ha realitzat com una plataforma electrònica de publicitat, fàcilment identificable, organitzada temàticament i cronològicament, que incorporarà índex i guies de consulta i permetrà una consulta àgil i ràpida per part de la ciutadania. El portal transparència es divideix en cinc grans blocs: Informació institucional i organitzativa; informació de rellevància jurídica; Gestió administrativa; Informació econòmica, financera i pressupostària, i la transparència en gràfics. En tots aquests blocs, Dipsalut pretén donar una informació sistemàtica, veraç i acurada de totes les branques d’activitat que realitza l’organisme autònom. Respecte de l’accés de la ciutadania a la informació i atès que aquest és un dret i alhora un deure que conflueix en tot aquest projecte, Dipsalut ha  singularitzat un apartat especial [Pregunta´ns] per poder formular qualsevol demanda d’informació que no consti en el propi portal.

En definitiva, la posada en funcionament del Portal de la Transparència de Dipsalut suposa un important avenç en aquest àmbit i un primer esglaó per intentar assolir un estàndard homologable a la resta de democràcies europees consolidades.

La titularitat del portal de transparència correspon a Dipsalut. La gestió i administració del portal de transparència correspon a l’àrea de gestió administrativa i econòmica, que és la responsable de la integritat, veracitat i actualització de la informació del portal, mentre que l’àrea d’informació per a la gestió i la qualitat és la responsable de la seva disponibilitat i seguretat.