Registre d’empleats habilitats

L’entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, implica, un canvi qualitatiu en el desenvolupament de l’activitat i en l’exercici de les competències de les administracions públiques. L’article 17 de l’Ordenança d’Administració Electrònica de la Diputació de Girona i els Seus Organismes Autònoms Administratius, publicada al BOP núm. 137, de 16 de juliol de 2012, preveu la creació d’un registre d’empleats habilitats per identificar i acreditar la voluntat dels ciutadans que vulguin presentar un registre electrònic i no disposin dels instruments d’identificació o acreditació vàlids.

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària núm. 1/2014, que va tenir lloc el 28 de gener de 2014, va crear el registre d’empleats habilitats de Dipsalut. El Ple de la Diputació de Girona aprova, en la sessió de 21 de juliol de 2020, el Reglament del Registre d'empleats públics habilitats de la Diputació de Girona i del seu sector públic institucional (BOP núm. 190, 01/10/2020), que actualitza i amplia l'anterior.

Relació actualitzada dels empleats habilitats de Dipsalut:

Noms i cognoms Òrgan d'adscripció Alta registre Tràmits autoritzats
Antoni Fernàndez i Garcia Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització 21/07/2020 (*)
David Álvarez i Carreño Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització 21/07/2020 (*)
Imma Parramon i Burch Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització 21/07/2020 (*)
Joaquim Sastre i Haro Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització 16/05/2023 (*)

(*) Identificació, signatura electrònica i presentació de sol·licituds de persones físiques al registre electrònic per a les seves actuacions administratives, i expedició de còpies autèntiques.