Organismes dependents o vinculats

En aquest apartat podreu trobar tota aquella informació relativa a la participació de l’ens en consorcis, mancomunitats i altres organismes de gestió comuna o de cooperació.

El Consell Rector de Dipsalut, en sessió ordinària del 7 de maig de 2009, va acordar elevar al Ple de la Diputació de Girona l’adhesió al Consorci Hospitalari de Catalunya – CHC (ara Consorci de Salut i Social de Catalunya - CSC) i l’acceptació dels seus estatuts. El Ple de la Diputació de Girona va aprovar aquesta adhesió en sessió ordinària de 16 de juny de 2009.

Organismes dels que forma part.

El Consorci de Salut i Social de Catalunya és una entitat pública de caràcter local i base associativa, fundada el 1983, orientada a donar serveis als seus associats i a representar-los davant les administracions i altres agents dels sectors sanitari i social.

D’acord amb l’article 5è dels seus estatuts, el CSC té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de tots i cadascun dels seus associats, als efectes de l’article 24.6 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Dipsalut no forma part de cap altre consorci ni de cap altra societat o fundació pública.

Organismes dependents o vinculats.

Dipsalut és l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona i, com a tal, és un òrgan dependent d'aquesta Diputació i forma part del seu grup institucional. Dipsalut no està vinculat amb cap altre ens ni té cap altre organisme que en depengui.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.