Declaració de béns i activitats d’alts càrrecs

La llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern del Parlament de Catalunya estableix al seu article 11b l’obligació per part de les administracions públiques de facilitar als ciutadans tota la informació relativa a les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels membres del Govern, dels alts càrrecs de l’Administració pública i del personal directiu dels ens públics, les societats, les fundacions i els consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre en deixar d’exercir el càrrec.

Dipsalut, com a organisme autònom pertanyent a la Diputació de Girona, te com a màxims òrgans de direcció: el Consell Rector, la Presidència i la Vicepresidència Primera, càrrecs desenvolupats per els Diputats que es relacionen a l’apartat òrgans de govern.

Tots els diputats esmentats desenvolupen les seves tasques com a membres de Dipsalut sense cap contraprestació econòmica.

Per consultar les retribucions, indemnitzacions, dietes i declaracions de béns i activitats dels diputats, es pot accedir a l’apartat corresponent del portal de transparència de la Diputació de Girona en el següent enllaç.