Diputació de Girona

Compatibilitats dels empleats públics

Informació institucional i organitzativa

Els empleats públics han de sol·licitar, amb caràcter previ, una autorització per tal de poder desenvolupar activitats privades, incloses les de caràcter professional.

Dita autorització serà concedida, si s’escau, per l’òrgan competent sempre i quan l’activitat declarada s’inclogui dintre de les limitacions que estableixen els articles 11 i 14 de la llei 53/1984, els quals obliguen que l’activitat objecte de compatibilitat no tingui relació directa amb les tasques que desenvolupa a l’organisme on estigui destinat i a més no modifiqui ni la seva jornada ni el seu horari laboral habitual.

Per altra banda la llei del Parlament de Catalunya 21/1987 al seu article 12, recull una limitació horària que estableix que la suma de l’activitat pública més l’activitat privada no podrà ser superior a la jornada ordinària de l’administració incrementada en un 50%.

Els treballadors de Dipsalut que en aplicació de les lleis 53/1984, de 26 de desembre,  d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat  han sol·licitat el desenvolupament d’una segona activitat compatible amb el seu lloc de treball com a empleat públic són els que es relacionen a continuació.

 

Data Òrgan competent Sol·licitant Ocupació Segona activitat Àmbit Horari de la segona activitat
05/11/2019 Consell rector Glòria Marull i Coll Auxiliar administrativa Càrrec electe Públic Dedicació parcial
06/08/2019 Consell rector Xavier Sarsanedas i Trias Tècnic informàtic Càrrec electe Públic Dedicació parcial
29/03/2019 Consell rector Maite Servià i Pericay Auxiliar administrativa Personal d'hostaleria Privat 530 hores / any
06/08/2019 Consell rector Imma Vilà i Vendrell Tècnica de salut pública Càrrec electe Públic Assistències
20/01/2021 Presidència (per delegació del CR) María García Vautier Tècnica de gestió Personal d'hostaleria Privat 312 hores / any
XLS
Actualització trimestral