Pressupost anual

Dipsalut, en tant que organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona, aprova anualment el seu pressupost que s’integra al pressupost general de la Diputació de Girona d'acord amb els articles 162 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 3 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

En aquest sentit, trobareu l'enllaç al document específic dels pressupostos generals que cada any publica la Diputació de Girona en la seva web oficial i on de forma específica però integrada s'inclou el pressupost de Dipsalut. Podeu consultar concretament les modificacions pressupostàries.

Si vols saber-ne més, pregunta’ns.