Període mitjà de pagament a proveïdors | 2024

D’acord amb la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i amb el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les obligacions de remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i de publicació en els portals web, es fa públic el període mitjà de pagament a proveïdors de l'Organisme.

En aquest enllaç es pot consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de Dipsalut actualitzat mensualment. Si voleu consultar les dades corresponents a 2023, cliqueu aquí.