Inventari de vehicles oficials

La relació de vehicles propietat de l’organisme és la següent. Així mateix es fa constar que entenent per vehicle oficial aquell que s’assigna a una persona per al seu ús exclusiu, Dipsalut no compta amb vehicles oficials. El parc mòbil de l’Organisme el conformen vehicles que no són d’ús exclusiu, sinó que estan a disposició de tot el personal per a desplaçaments diversos per motius de treball o necessitats de servei.