Gestió patrimonial

El patrimoni de Dipsalut està constituït per tots els béns i drets que li pertanyen, sigui quina sigui la seva naturalesa o títol d’adquisició atès que l’organisme autònom com qualsevol altra administració pública tenen la capacitat d’adquirir, posseir, administrar i disposar de tota classe de béns i drets per a la consecució de les competències que en matèria de salut pública li té encomandes les lleis de règim local.

Tots aquestes béns i drets composen l’inventari de Dipsalut que s’integra a l’inventari general consolidat de la Diputació de Girona. En aquest apartat, es pot consultar la relació de béns immobles, drets reals i altres béns d’especial interès que actualment pertany a Dipsalut.

Els béns immobles de Dipsalut (les oficines de l’organisme) el conformen les instal·lacions que van ser cedides en ús tal i com es recull a l’escriptura pública atorgada davant el Notari de Girona Sr. José Maria Estropà Torres, en data 1 de juliol de 2008, on la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona va realitzar una cessió gratuïta de dret d’ús a favor de la Diputació de Girona per una durada de 72 anys de diversos espais de l’edifici Jaume Casademont, d’una  superfície total útil de 971,10 m2 i 1.043,00 m2 construïts.

La Diputació de Girona, per resolució del seu President de data 21 de juliol de 2010, va adscriure els espais esmentats a l’organisme autònom Dipsalut per tal que estableixi en ells la seva seu administrativa.

El parc mòbil de Dipsalut inclou els vehicles tant de propietat com de rènting que formen part del patrimoni de l’organisme i es pot consultar en l’enllaç que es mostra al final d’aquest apartat.

La resta de patrimoni de Dipsalut forma l’inventari general consolidat de l’organisme, aprovat en consell rector i es pot consultar en l’enllaç que figura al final de la pàgina.

Si vols saber més sobre la resta de béns que formen part de l’inventari, pregunta’ns.