Estat de l'execució del pressupost | 2016

L’execució del pressupost es pot definir com la realització de les despeses que són aprovades i la percepció dels ingressos previstos. Així mateix, l’execució pressupostària comprèn també altres elements complementaris i afins com la comptabilitat, el control, la liquidació i la rendició de comptes.

D’altra banda la llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de 27 d’abril de 2012, obliga a totes les administracions públiques al compliment i periòdica publicació d’una sèrie de requisits econòmics i financers destinats a reduir el deute públic.

En aquest apartat es pot consultar l’estat d’execució del pressupost de Dipsalut actualitzat semestralment, l’informe d’estabilitat financera actualitzat trimestralment i així com els indicadors financers i pressupostaris actualitzats anualment.