Control financer de les subvencions

De conformitat amb l’article 97 del decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, del text refós de la llei de finances públiques de Catalunya i l’article 44 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, llei general de subvencions, Dipsalut exerceix un control financer als perceptors de subvencions, crèdits, avals i altres ajuts concedits per Dipsalut que té per objectiu comprovar la seva adequada i correcte obtenció, utilització i gaudiment.

Es pot consultar l’últim informe de control de subvencions aprovat en el següent enllaç.