Comptes anuals 2013

De conformitat amb l’article 208 i següents del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, els comptes anuals (o estats financers) són el registre formal de les activitats financeres d’una entitat. S’aproven cada any i inclouen: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, l’estat dels fluxos d’efectiu o de caixa, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria.

Es poden consultar els últims comptes anuals aprovats pel Consell Rector de Dipsalut a la taula següent: